အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များ

( သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၅၊ ၅၆ နှင့် နည်းဥပဒေ ၇၃ မှ ၉ဝ )

ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်သည် ငွေစာရင်းစာအုပ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကုန်ကျစရိတ်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကုန်ကျစရိတ်အတွက် မိမိကိုယ်ပိုင်ငွေဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီကဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ အစုအဖွဲ့ များက ဖြစ်စေ တရားဝင်ရရှိထားသော ငွေကြေးများထဲမှ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းသော ငွေဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ပါတီအဖွဲ့အစည်းက ထောက်ပံ့ငွေ ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ကျခံပြီးသည့် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ကပေးရန် ကျန်ရှိသေးသည့် ငွေများအား မှန်ကန်စွာ ရေးသွင်းရမည်။

ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေ ၇၄ အရ ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်အဖြစ် ငွေကျပ် သိန်း ( ၁ဝဝ ) ထက်ပို၍ သုံးစွဲခြင်းမပြုရပေ။

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ( သို့ ) ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်သည် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကိုကူညီရန် ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊ မဲရုံအသီးသီးအတွက် မဲရုံကိုယ်စားလှယ်/အကူ ကိုယ်စားလှယ်၊ စာရေး၊ မဲဆော်သြသူနှင့် ရုံးအကူတစ်ဦးစီတို့အပြင် မဲရုံတစ်ရုံ၌ မဲစာရင်းရှိ မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေ ၃ဝဝ ထက်ပိုလျှင် နောက်ထပ်စာရေး၊ မဲဆော်သြသူနှင့် ရုံးအကူတစ်ဦးစီတို့မှတစ်ပါး အခကြေးငွေဖြင့် မည်သူ့ကိုမျှ မခန့်ထားရ။

ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်များကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ကိုယ်တိုင်/ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်က ပေးချေနိုင်သည်။၅။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၏အမည်ကို ကြေညာသည့်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း ( ၆ဝ ) အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကုန်ကျစရိတ်စာရင်းကို သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း/ ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်တို့က နေပြည်တော်ကော်မရှင်၊ သက်ဆိုင် ရာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း/ဒေသကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ/ ခရိုင်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲထံ တင်သွင်းရမည်။

မြို့နယ် တရားသူကြီး အဆင့်ထက်မနိမ့်သော တရားသူကြီးတစ်ဦးဦးရှေ့မှောက်၌ ပြုလုပ်သောကျမ်းကျိန်လွှာကို ပူးတွဲ တင်သွင်းရမည်။

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များ