အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်း

ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လိုသူတစ်ဦးသည် နေပြည်တော်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊ သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ သို့မဟုတ် ခရိုင်ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲသို့ သတ်မှတ်ထား သည့်အတိုင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းလွှာကို တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ - ၂၂)

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးသည် မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်ထက်ပို၍ တစ်ပြိုင်တည်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းခွင့် မရှိစေရပါ။ (ဥပဒေပုဒ်မ - ၂၃)

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် အမည်စာရင်း တင်သွင်းထားသူ၏ အမည်စာရင်း တင်သွင်းလွှာသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ မရှိ၊ လက်ခံရန်သင့်မသင့်ကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း နေပြည်တော်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊ သက်ဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ သို့မဟုတ် ခရိုင်ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲက စိစစ်ရမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ - ၂၄)

အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း နေပြည်တော်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ၊  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရတိုင်း ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ သို့မဟုတ် ခရိုင်ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲက စိစစ်သည့် အချိန်တွင် -

(က)   သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းထား သူသည် မိမိတင်ပြလိုသော အထောက်အထားများကို တင်ပြခွင့် ရှိသည်။
(ခ )   သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် အမည်စာရင်း တင်သွင်းထားသူသည် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့် မရှိကြောင်း သို့မဟုတ် ရွေးကောက်တင်မြှောက် ခံပိုင်ခွင့် အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံခြင်း မရှိကြောင်းကို ထိုကိုယ်စားလှယ်လောင်း ရွေးကောက်ခံမည့် မဲဆန္ဒနယ်မှ ယှဉ်ပြိုင် ရွေးကောက်ခံသည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးဦးက လုံလောက်သော အထောက်အထားများ တင်ပြ၍ သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်း ကန့်ကွက် နိုင်သည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ - ၂၅)

(ဂ)
 

နေပြည်တော် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ  သို့မဟုတ် ခရိုင်ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုရှိမရှိ လက်ခံရန် သင့်မသင့်ကို သတ်မှတ်ထား သည့်အတိုင်း စိစစ်ပြီးနောက် အောက်ပါအမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်သည်-

   
(၁) သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် အမည်စာရင်း တင်သွင်းထားသူသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ပါက လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက် ခံပိုင်ခွင့် ရှိသူဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း၊
(၂) သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်း ထားသူသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ခြင်း မရှိပါကလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့် မရှိသူ  ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း၊(ဥပဒေပုဒ်မ - ၂၆)

နေပြည်တော်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ သို့မဟုတ် ခရိုင်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၏ ချမှတ်သော အမိန့်ကို မကျေနပ်သူသည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်း အယူခံခွင့်ရှိသည်။ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ၏ အဆုံးအဖြတ်သည် ကော်မရှင်၏ အပြီးအပြတ်ဆုံးဖြတ်ချက်မှ တစ်ပါး အပြီးအပြတ်ဖြစ်စေ ရမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ - ၂၇ (က)(ခ))

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသူ တစ်ဦးသည် မိမိ၏ အမည်စာရင်းတင်သွင်းလွှာကို သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်းရုပ်သိမ်းခွင့်ရှိသည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ - ၂၈)

ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်း ထားသူသည် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း မိမိကိုယ်ကို ဖြစ်စေ၊ အခြားသူတစ်ဦးကိုဖြစ်စေ၊ မိမိ၏ ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ခန့်ထားရမည်။ (ဥပဒေပုဒ်မ - ၂၉)

သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့် အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူကိုသာလျှင် ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ခန့်ထားရမည်။ ယင်းသို့ ခန့်ထားရာတွင် ထိုသူ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ခန့်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ် နုတ်ထွက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ကွယ်လွန်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းခံရလျှင် ဖြစ်စေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် အခြားသူတစ်ဦးအားခန့်ထားနိုင်သည်။  (ဥပဒေပုဒ်မ -၃၀(က)(ခ))

ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စအတွက် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အသီးသီး၏ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက် ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်သည် မိမိ၏ဆန္ဒအလျောက် သက်ဆိုင်ရာအမှုတွဲ၊ စာရွက်စာတမ်းများကို တောင်းယူကြည့်ရှု၍ လိုအပ်သလို အဆုံးအဖြတ်ချမှတ်နိုင်သည်။ ယင်းဆုံး ဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်စေရမည်။( ဥပဒေပုဒ်မ - ၅၃)

 

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အမည်စာရင်း တင်သွင်းခြင်း