အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံနိုင်ရေး အတွက် အမည်စာရင်း တင်သွင်းလွှာ တင်သွင်းချိန်တွင် အသက်(၂၅)နှစ် ပြည့်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များ နှင့် မဆန့်ကျင်သူ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရသည့် အချိန်နှင့်တစ်ဆက်တည်း ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် အနည်းဆုံး (၁၀)နှစ် အခြေချ နေထိုင်ခဲ့သူ (နိုင်ငံတော်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံခြားသို့ တရားဝင်သွားရောက်သည့် ကာလများကိုလည်း နိုင်ငံတော်တွင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သည့် ကာလအဖြစ် ထည့်သွင်းရေတွက်ရန် )၊ မဲစာရင်းတွင်ပါဝင်သူ ၊ နိုင်ငံသားမိဘ နှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသော နိုင်ငံသား ဖြစ်သူနှင့် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံသူ ဖြစ်ရပါမည်။
( ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ-၈)

ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးသည် တစ်သီးပုဂ္ဂလအဖြစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခုကို ကိုယ်စားပြု၍ဖြစ်စေ ရွေးကော်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ( ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ-၉ )

 ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိသူများမှာ-

(က)   ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသူ၊
(ခ)   ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ အာဏာ မတည်မီက ဖြစ်စေ၊ အာဏာတည်ပြီးမှ ဖြစ်စေ  လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အရည်အချင်း   ပျက်ယွင်း စေသော ပြစ်မှုဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ် ခံရခြင်းကြောင့် သို့မဟုတ် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ တရားမဲ့ပြုကျင့်မှု ကျူးလွန်ခြင်းကြောင့်  သို့မဟုတ် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့် လွှတ်တော်  ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်  ရွေးကောက် တင်မြှောက် ခံပိုင်ခွင့် မရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာက သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလ ကုန်ဆုံးခြင်း မရှိသေးသူ၊
(ဂ)   စိတ်ပေါ့သွပ်သည်ဟု သက်ဆိုင်ရာဥပဒေက ပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသူ၊
(ဃ)   လူမွဲအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာတရားရုံး၏ ကြေညာခံထားရခြင်းမှ လွတ်မြောက်ခွင့်မရ သေးသူ၊
(င)   မွေးဖွားစဉ်က နိုင်ငံသားမဖြစ်သေးသော မိဘ တစ်ပါးပါးမှ ဖြစ်စေ၊ နှစ်ပါးလုံးမှ  မွေးဖွားသည့်နိုင်ငံသား၊
(စ)   နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏ ကျေးဇူးသစ္စာကို ခံယူစောင့်ရှောက်ရိုသေသူ၊ နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏  နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏ လက်အောက်ခံဖြစ်သူ သို့မဟုတ် တိုင်းတစ်ပါး၏ နိုင်ငံသားဖြစ်သူ၊
(ဆ)   နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏ လက်အောက်ခံဖြစ်သူ သော်လည်းကောင်း၊ တိုင်းတစ်ပါး၏ နိုင်ငံသားသော်လည်းကောင်း ခံစားရသော အခွင့်အရေး များ သို့မဟုတ် ကျေးဇူး ခံစားခွင့်များကို ခံစားနိုင်ခွင့်ရှိသူ၊
(ဇ)   နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်တစ်ခုခု၏ အစိုးရ သို့မဟုတ် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အခြားအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခု သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးထံမှ ငွေကြေး၊ မြေ၊ အိမ်၊ အဆောက်အအုံ၊ ယာဉ်၊ ပစ္စည်းစသည်တို့ကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်သော နည်းဖြင့် ဖြစ်စေ အထောက်အပံ့ရယူ သုံးစွဲသူ သို့မဟုတ် ယင်းသို့ အထောက်အပံ့ရယူ သုံးစွဲသည့် အဖွဲ့အစည်းဝင်ဖြစ်သူ ၊
(စျ)   နိုင်ငံရေးကိစ္စအတွက် ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြ၍ ဆန္ဒမဲပေးရန် သော်လည်းကောင်၊ ဆန္ဒမဲမပေးရန် သော်လည်းကောင်း၊ ပြောဆိုခြင်း၊ ဟောပြောခြင်း၊ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် ယင်းသို့ ပြုလုပ်ရန် အားပေးလှုံ့ဆော်ခြင်း ပြုသူ သို့မဟုတ် ယင်းသို့ပြုလုပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းဝင် ဖြစ်သူ ၊
(ည)   သာသနာ့ဝန်ထမ်း
(ဋ)   နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း (ယင်းစကားရပ်သည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသော လွှတ်တော်များတွင် ရွေးချယ်ခန့်အပ် ခြင်းခံရသည့် တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လည်းကောင်း လွှတ်တော်များရှိ အဖွဲ့အစည်းများ တွင် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း ခံရသည့် နိုင်ငံဝန်ထမ်းများနှင့် လည်းကောင်း မသက်ဆိုင် စေရပါ)
(ဌ)   နိုင်ငံတော်ပိုင် ငွေကြေး၊  မြေ၊ အိမ်၊ အဆောက်အအုံ၊ ယာဉ်၊ ပစ္စည်းစသည်တို့ကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်သော နည်းဖြင့် ဖြစ်စေ ရယူသုံးစွဲသူ သို့မဟုတ် ယင်းသို့ရယူ သုံးစွဲသည့် အဖွဲ့အစည်း ဝင်ဖြစ်သူ ( ယင်းရယူသုံးစွဲသူ သို့မဟုတ် ရယူသုံးစွဲသည့် အဖွဲ့အစည်းဝင် ဖြစ်သူများမှာ နိုင်ငံတော်ပိုင် ငွေကြေးဟူသော စကားရပ်တွင် အငြိမ်းစားလစာ၊ စရိတ်၊ ငွေကြေး သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော် အကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်သဖြင့် နိုင်ငံတော်က တရားဝင် ထောက်ပံ့ချီးမြှင့်ထားသော လစာ၊ စရိတ်၊ ငွေကြေးသော်လည်းကောင်း ထို့အပြင် နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေ၊ အိမ်၊ အဆောက်အအုံ၊ ယာဉ်၊ ပစ္စည်းဟူသော စကားရပ်တွင် ဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ် အရ သော်လည်းကောင်း တာဝန်အရ သော်လည်းကောင်း နိုင်ငံတော်က သုံးစွဲခွင့်ပြုထားသော သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်ထံမှ အခကြေးငွေဖြင့် ဌားရမ်းသုံးစွဲသော နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေ၊ အိမ်၊ အဆောက်အအုံနှင့် အခန်းများ၊ အခြားအဆောက် အအုံနှင့် အခန်းများ၊ နိုင်ငံတော်ပိုင် လေယာဉ်၊ ရထား၊ သင်္ဘော၊ မော်တော်ယာဉ်၊ ပစ္စည်း စသည်တို့ မပါဝင်ပါ)
(ဍ)   ဧည့်နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ၊ နိုင်ငံခြားသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားသားအဖြစ် ခံယူထားသူ၊
(ဎ)   တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရ မတရားအသင်း အဖြစ် ကြေညာခြင်း ခံထားရသော အဖွဲ့အစည်း၊ အကြမ်းဖက် လုပ်ရက်များကို ကျူးလွန် သည်ဟု နိုင်ငံတော်က သတ်မှတ်သော အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ နိုင်ငံတော်အား လက်နက်ကိုင်ဆန့်ကျင် နေသော သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် ယင်းအဖွဲ့အစည်းဝင်များနှင့် ဆက်သွယ်ကြောင်း ခိုင်လုံသော အထောက်အထား ရှိသူများ ဖြစ်ပါသည်။
( ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ-၁၀ )

 


  
 
 
 
  
 
 
  
  

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်