အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

ကော်မရှင်၏ ရည်ရွယ်ချက်

စစ်မှန် ခိုင်မာသော ဒီမိုကရေစီစနစ် တည်ဆောက် နိုင်ရန်အတွက် အများယုံကြည် လက်ခံသော လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲများကို တူညီသော အခွင့်အရေးဖြင့် ဘက်လိုက်ခြင်း မရှိဘဲ ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ ကျင်းပပေးရန်
UEC-Signage

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ကော်မရှင်အကြောင်း ကော်မရှင်၏ ရည်ရွယ်ချက်