အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

၂ဝ၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ အမှုများ

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၆၇၊ နည်းဥပဒေ ၈၇ တို့နှင့်အညီ တင်သွင်းလာသော ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုများ

၁၃/၀၁/၂၀၁၆

စဉ် ကန့်
ကွက်
လွှာ
အမှု

မှတ်
ခုံ

ဖွဲ့

မှတ်
ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ လျှောက်ထားသူ လျှောက်ထားခံရသူ မဲ

န္ဒနယ်
လွှတ်
တော်
တိုင်း/
ပြည်
နယ်
လျှောက်
ထား
သည့်
နေ့
မှတ်
ချက်
၁။ ၁။ ဒေါက်တာ စိုင်းစံဝင်း (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးမြင့်နိုင် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးစိုင်းနွံတောင်း (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးစိုင်းဆာလူ ပြည်ထောင်စု
ကြံခိုင်ရေး နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ

ဦးညီစိန်တအာင်း (ပလောင်)
အမျိုးသား ပါတီ


မျိုး
သား
ရှမ်း ၀၁
/၁၂
/ ၂၀၁၅
 
၂။ ၁။ ဦးအင်ဇော်နော် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးအောင်မြင့် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ဒေါက်တာ မောင်မောင်ကြည်
(အဖွဲ့ဝင်)
ဦးစံဝေခေါင်လွမ်း အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း တစ်သီးပုဂ္ဂလ
မျိုး
သား
ကချင် ၀၂
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၃။ ၁။ ဦးအင်ဇော်နော် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးအောင်မြင့် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ဒေါက်တာ မောင်မောင်ကြည်
(အဖွဲ့ဝင်)
ဦးရားဝမ်ဂျုံ ပြည်ထောင်စု
ကြံခိုင်ရေး နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ

ဦးရားဝမ်ဂျုံ ပြည်ထောင်စု
ကြံခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ

မချမ်း
ဘော
(၁)
တိုင်း/
ပြည်
နယ်
ကချင် ၀၃
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၄။ ၁။ ဒေါက်တာ စိုင်းစံဝင်း (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးမြင့်နိုင် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးစိုင်းနွံတောင်း (အဖွဲ့ဝင်)

ဦးဉာဏ်လင်းဦး ပြည်ထောင်စု
ကြံခိုင်ရေး နှင့်
ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ

၁။ဦးအေးမောင်တအာင်း
(ပလောင်)
အမျိုးသား ပါတီ
၂။ဦးစိုင်းသန်းစိန်
ရှမ်း တိုင်းရင်းသားများ
ဒီမို ကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ

နမ့်
ခမ်း
(၂)
တိုင်း
/ပြည်
နယ်
ရှမ်း ၀၃
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၅။ ၁။ ဦးအင်ဇော်နော် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးအောင်မြင့် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ဒေါက်တာ မောင်မောင်ကြည်
(အဖွဲ့ဝင်)
ဦးချန်းဂျောင်ဆားရ်
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေး
နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ
ဦးဒိန်ခန်ဖုန် (ခ) ခန်လင် အမျိုးသား
ဒီမို ကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ
ပူတာ
အို(၂)
တိုင်း/
ပြည်
နယ်
ကချင် ၁၁
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၆။ ၁။ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးဝင်းကို (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးညွန့်တင် (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးသိန်းရီ ပြည်ထောင်စု
ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့်
ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ

ဦးနေမျိုးထွန်း အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ

ထန်း
တပင်
ပြည်
သူ့
ရန်ကုန် ၁၇
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၇။ ၁။ ဦးမြင့်နိုင် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဒေါက်တာစိုင်းစံဝင်း (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးစိုင်းနွံတောင်း (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးစိုးမောင် ပြည်ထောင်စု
ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့်
ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးတိုးရွှေ (ခ)
ဒေါက်တာ တင်ဌေးအောင်
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ရေစ
ကြို
ပြည်
သူ့
မကွေး ၁၈
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၈။ ၁။ ဒေါက်တာ စိုင်းစံဝင်း (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးမြင့်နိုင် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးစိုင်းနွံတောင်း (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးခိုင်ညီညီကျော် အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ
ဦးအောင်ကျော်ညွန့်
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေး
နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ
ရပ်
စောက်
(၁)
တိုင်း/
ပြည်
နယ်
ရှမ်း ၁၉
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၉။ ၁။ ဦးစိုင်းနွံတောင်း (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးမြင့်နိုင် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဒေါက်တာ စိုင်းစံဝင်း (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးဝင်းကိုပအိုဝ်း အမျိုးသား
အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဒေါက်တာ ဒေါ်သန်းငွေ အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ
တောင်
ကြီး
ပြည်
သူ့
ရှမ်း ၁၈
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၁၀။ ၁၀ ၁၀ ၁။ ဦးစိုင်းထွန်းသိန်း (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးဝင်းကြည် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးဟာကီး (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးထွန်းထွန်းဝင်း အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးကိုကိုနိုင် ပြည်ထောင်စု
ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ
ရမည်း
သင်း
ပြည်
သူ့
မန္တလေး ၁၈
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၁၁။ ၁၁ ၁၁ ၁။ ဦးစိုင်းထွန်းသိန်း (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးဝင်းကြည် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးဟာကီး (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးအောင်မျိုးဦး အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးကျော်မြင့် ပြည်ထောင်စု
ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ
ရမည်း
သင်း
(၂)
တိုင်း/
ပြည်
နယ်
မန္တလေး ၁၈
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၁၂။ ၁၂ ၁၂ ၁။ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်
(ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးဝင်းကို (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးညွန့်တင် (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးမြင့်အောင် ပြည်ထောင်စု
ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့်
ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ
ဦးလွင်စိုးမင်း အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ
တိုက်ကြီး
(၂)
တိုင်း/
ပြည်
နယ်
ရန်ကုန် ၂၁
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၁၃။ ၁၃ ၁၃ ၁။ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်
(ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးဝင်းကို (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးညွန့်တင် (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးအုန်းမြင့် ပြည်ထောင်စု
ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့်
ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ
ဒေါ်အေးမြမြမျိုး အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ
ကျောက်
တန်း
ပြည်သူ့ ရန်ကုန် ၁၈
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၁၄။ ၁၄ ၁၄ ၁။ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်
(ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးဝင်းကို (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးညွန့်တင် (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးခင်မောင်စိုး ပြည်ထောင်စု
ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့်
ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ
ဦးသိန်းတန် အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ
လှည်းကူး ပြည်သူ့ ရန်ကုန် ၁၈
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၁၅။ ၁၅  ၁၅  ၁။ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်
(ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးဝင်းကို (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးညွန့်တင် (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးနိုင်ဝင်း ပြည်ထောင်စု
ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့်
ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ
 ဒေါ်မြတ်မာလာထွန်း အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ
လှည်း
ကူး
(၁)
 တိုင်း/
ပြည်
နယ်
ရန်ကုန်  ၁၈
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၁၆။  ၁၆  ၁၆ ၁။ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးဝင်းကို (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးညွန့်တင် (အဖွဲ့ဝင်)
ဒေါက်တာ အောင်မြတ်သူ
ပြည်ထောင်စု
ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ
ဦးဖြိုးမင်းသိန်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ
လှည်း
ကူး
(၂)
တိုင်း/
ပြည်
နယ် 
ရန်ကုန်  ၁၈
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၁၇။  ၁၇  ၁၇ ၁။ ဦးမြင့်နိုင် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဒေါက်တာ စိုင်းစံဝင်း (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးစိုင်းနွံတောင်း (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးလှဆွေ ပြည်ထောင်စု
ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့်
ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးပြူးလွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၂ အမျိုး
သား 
မကွေး  ၂၁
/၁၂
/၂၀၁၅ 
 
၁၈။ ၁၈  ၁၈  ၁။ ဦးစိုင်းနွံတောင်း (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးမြင့်နိုင် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဒေါက်တာ စိုင်းစံဝင်း (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးစိုင်းဇော်ဝင်း ရှမ်း
တိုင်းရင်းသားများ
ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးဌေးလွင် (ခ) ဦးဒီလုံး ပြည်ထောင်စု
ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ
နမ့်စန်   ပြည်သူ့  ရှမ်း ၂၁
/၁၂
/၂၀၁၅ 
 
၁၉။ ၁၉  ၁၉  ၁။ ဦးအင်ဇော်နော် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးအောင်မြင့် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ဒေါက်တာ မောင်မောင်ကြည်
(အဖွဲ့ဝင်)
ဦးဘောမ်လန်း ပြည်ထောင်စု
ကြံ့ခိုင်ရေး
နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဒေါ်ခေါ်မာဝူလီဆူး အမျိုးသား
ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ပါတီ
(ဒူးလေးပါတီ)
ဆော့
လော်
(၂) 
တိုင်း/
ပြည်
နယ် 
ကချင် ၂၁
/၁၂
/၂၀၁၅ 
 
၂၀။  ၂၀  ၂၀  ၁။ ဦးအင်ဇော်နော် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးအောင်မြင့် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ဒေါက်တာ မောင်မောင်ကြည်
(အဖွဲ့ဝင်)
ဦးဇောင်း ခေါင်ပြည်ထောင်စု
ကြံ့ခိုင်ရေး
နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးလာမာလေးလီဆူး အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်ရေး ပါတီ (ဒူးလေးပါတီ)
ဆော့
လော် 
ပြည်သူ့  ကချင်  ၂၁
/၁၂
/၂၀၁၅ 
 
၂၁။  ၂၁  ၂၁  ၁။ ဦးအင်ဇော်နော် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးအောင်မြင့် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ဒေါက်တာ မောင်မောင်ကြည်
(အဖွဲ့ဝင်)
ဦးစံဝေခေါင်လွမ်း အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဒေါ်လွမ်းလမ်း ပြည်ထောင်စု
ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဆော့
လော်
(၁)
တိုင်း/
ပြည်
နယ် 
ကချင်  ၂၂
/၁၂
/၂၀၁၅ 
 
၂၂။  ၂၂  ၂၂  ၁။ ဦးအင်ဇော်နော် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးအောင်မြင့် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ဒေါက်တာ မောင်မောင်ကြည်
(အဖွဲ့ဝင်)
ဦးခေါဘောမ် အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးဇခုန်ယိန်းဆောင်
စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး
နှင့် ဒီမိုကရေစီပါတီ
ချီဖွေ
(၂)
တိုင်း/
ပြည်
နယ် 
ကချင် ၂၂
/၁၂
/၂၀၁၅ 
 
၂၃။ ၂၃  ၂၃  ၁။ ဦးမြင့်နိုင် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဒေါက်တာ စိုင်းစံဝင်း (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးစိုင်းနွံတောင်း (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးခင်မောင်ဌေး ပြည်ထောင်စု
ကြံ့ခိုင်ရေး
နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးဌေးဝင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ
ထီးလင်း
(၁)
တိုင်း/
ပြည်
နယ်
တိုင်း/
ပြည်
နယ် 
မကွေး  ၂၂
/၁၂
/၂၀၁၅ 
၅-
၁-
၂၀၁၆
ရက်
နေ့
တွင်
အမှု
ရုပ်
သိမ်း
၂၄။  ၂၄  ၂၄  ၁။ ဦးဝင်းကြည် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးစိုင်းထွန်းသိန်း (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးဟာကီး (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးကယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးဆားမူ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့်
ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ
လဟယ်
(၂)
တိုင်း/
ပြည်
နယ် 
စစ်ကိုင်း  ၂၂
/၁၂
/၂၀၁၅ 
 
၂၅။  ၂၅  ၂၅  ၁။ ဦးဝင်းကြည် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးစိုင်းထွန်းသိန်း (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးဟာကီး (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးဝေဖြိုး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးသန်းညွန့်တိုင်းလိုင် (ရှမ်းနီ) 
အမျိုးသားများ
ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ
ဟုမ္မ
လင်း
(၁)
တိုင်း/
ပြည်
နယ် 
စစ်ကိုင်း  ၂၂
/၁၂
/၂၀၁၅ 
 
၂၆။  ၂၆  ၂၆  ၁။ ဒေါက်တာ မောင်မောင်ကြည်
(ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးအောင်မြင့် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးအင်ဇော်နော် (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးအောင်စိန် ပြည်ထောင်စု
ကြံ့ခိုင်ရေး
နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးတင်နု  (ခ)  ဦးတင်နုအောင်
အမျိုးသား ဒီမို ကရေစီ
အဖွဲ့ ချုပ် ပါတီ
မာန်
အောင်
ပြည်
သူ့ 
ရခိုင် ၂၃
/၁၂
/၂၀၁၅ 
 
၂၇။  ၂၇  ၂၇  ၁။ ဦးစောဘလှိုင် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးညွန့်တင် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးစိုင်းခမ်းဝင်း (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးနိုင်မောင်မောင်လွင်
ပြည်ထောင်စု
ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးစောသန်းထွဋ် အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ
၂  အမျိုး
သား 
ကရင်  ၂၃
/၁၂
/၂၀၁၅ 
 
၂၈။  ၂၈  ၂၈  ၁။ ဒေါက်တာ မောင်မောင်ကြည်
(ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးအောင်မြင့် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးအင်ဇော်နော် (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးကျော်ခင် ပြည်ထောင်စု
ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့်
ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးကျော်ရွှေ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ရမ်းဗြဲ  ပြည်သူ့  ရခိုင်  ၂၃
/၁၂
/၂၀၁၅ 
 
၂၉။  ၂၉  ၂၉  ၁။ ဒေါက်တာ မောင်မောင်ကြည်
(ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးအောင်မြင့် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးအင်ဇော်နော် (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးမောင်မောင်ဖြူ ရခိုင်
အမျိုးသားပါတီ
ဦးဝင်းနိုင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
သံတွဲ(၁)  တိုင်း/
ပြည်
နယ် 
ရခိုင်  ၂၃
/၁၂
/၂၀၁၅ 
 
၃၀။  ၃၀  ၃၀  ၁။ ဦးစိုင်းထွန်းသိန်း (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးဝင်းကြည် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးဟာကီး (အဖွဲ့ဝင်)
ဒေါက်တာ စိုင်းနော်ခေး
ရှမ်း တိုင်းရင်းသားများ
ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးစိုင်းကျော်ဇော အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ
ရှမ်း
တိုင်း
ရင်း
သား
လူ
မျိုး
တိုင်း/
ပြည်
နယ်
(တိုင်း
ရင်း
သား)
မန္တလေး  ၂၃
/၁၂
/၂၀၁၅ 
 
၃၁။  ၃၁  ၃၁  ၁။ ဒေါက်တာ စိုင်းစံဝင်း (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးမြင့်နိုင် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးစိုင်းနွံတောင်း (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးယောဟန် ""ဝ"" အမျိုးသား
စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီ
ဦးကျင်ဝမ်း ""ဝ""
ဒီမို ကရက်တစ်ပါတီ
ဟိုပန်  ပြည်
သူ့ 
ရှမ်း  ၂၃
/၁၂
/၂၀၁၅ 
 
၃၂။ ၃၂ ၃၂ ၁။ ဒေါက်တာ စိုင်းစံဝင်း (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးမြင့်နိုင် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးစိုင်းနွံတောင်း (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးစောဖီးလစ် ""ဝ"" အမျိုးသား
စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ပါတီ
ဦးခွန်ထွန်းလူ (ခ) ဦးဒီကီ  ""ဝ"" 
ဒီမို ကရက် တစ် ပါတီ
ဟို
ပန်
(၁)
တိုင်း/
ပြည်
နယ်
ရှမ်း ၂၃
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၃၃။ ၃၃။ ၃၃ ၁။ ဒေါက်တာ စိုင်းစံဝင်း (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးမြင့်နိုင် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးစိုင်းနွံတောင်း (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးဆမ်ဆောင်းကား ""ဝ"" အမျိုးသား
စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ပါတီ
ဦးရန်ကျော် ""ဝ""  ဒီမို
ကရက်တစ် ပါတီ
ဟို
ပန်
(၂)
တိုင်း/
ပြည်
နယ်
ရှမ်း ၂၃
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၃၄။ ၃၄ ၃၄ ၁။ ဒေါက်တာ မောင်မောင်ကြည်
(ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးအောင်မြင့် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးအင်ဇော်နော် (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးတင်အောင် ပြည်ထောင်စု
ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ
ဦးခင်မောင်ဌေး ရခိုင်
အမျိုးသား ပါတီ
အမ်း(၂) တိုင်း/
ပြည်
နယ်
ရခိုင် ၂၄
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၃၅။ ၃၅ ၃၅ ၁။ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်
(ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးဝင်းကို (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးညွန့်တင် (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးသက်ထွန်း ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေး
နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ
ဦးစည်သူလွင် အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ
ကျောက်
ကြီး
(၁)
တိုင်း/
ပြည်
နယ်
ပဲခူး ၂၄
/၁၂
/ ၂၀၁၅
 
၃၆။ ၃၆ ၃၆ ၁။ ဦးဟာကီး (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးဝင်းကြည် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးစိုင်းထွန်းသိန်း (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးဖွေအား အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ
ဒေါက်တာဘ မောင်
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေး
နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ
ကန်
ပက်
လက်
(၂)
တိုင်း/
ပြည်
နယ်
ချင်း ၂၄
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၃၇။ ၃၇ ၃၇ ၁။ ဒေါက်တာ မောင်မောင်ကြည်
(ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးအောင်မြင့် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးအင်ဇော်နော် (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးသခင်ချို ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေး
နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးစစ်နိုင် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ မင်းပြား ပြည်
သူ့
ရခိုင် ၂၄
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၃၈။ ၃၈ ၃၈ ၁။ ဒေါက်တာ မောင်မောင်ကြည်
(ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးအောင်မြင့် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးအင်ဇော်နော် (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးကိုကိုနိုင် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေး
နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ
ဦးပုန်ဘွေ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ
ချင်း
တိုင်း
ရင်း
သား
လူ
မျိုး
တိုင်း/
ပြည်
နယ်
(တိုင်း
ရင်း
သား )
ရခိုင် ၂၄
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၃၉။ ၃၉ ၃၉ ၁။ ဦးဝင်းကြည် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးစိုင်းထွန်းသိန်း (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးဟာကီး (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးဝင်းဆွေ(မဲဆန္ဒရှင်) ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင် အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ
ပုလဲ ပြည်သူ့ စစ်ကိုင်း ၂၄
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၄၀။ ၄၀ ၄၀ ၁။ ဦးဝင်းကြည် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးစိုင်းထွန်းသိန်း (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးဟာကီး (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးတင်ဆွေ (ခ ) ဦးတင့်ဆွေ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေး
နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ
ဦးဇော်ထက် အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ
ပု
လဲ
(၁)
တိုင်း/
ပြည်
နယ်
စစ်ကိုင်း ၂၄
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၄၁။ ၄၁ ၄၁ ၁။ ဦးအင်ဇော်နော် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးအောင်မြင့် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဒေါက်တာ မောင်မောင်ကြည်
(အဖွဲ့ဝင်)
ဦးယောန တစ်သီးပုဂ္ဂလ ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း တစ်သီးပုဂ္ဂလ
မျိုး
သား
ကချင် ၂၈
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၄၂။ ၄၂ ၄၂ ၁။ ဦးဝင်းကြည် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးစိုင်းထွန်းသိန်း (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးဟာကီး (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးစိုးစိုး ပြည်ထောင်စု
ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့်
ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ
ဦးမောင်မောင် အမျိုးသား
ဒီမို ကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ
ထီး
ချိုင့်
ပြည်
သူ့
စစ်ကိုင်း ၂၈
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၄၃။ ၄၃ ၄၃ ၁။ ဦးဝင်းကြည် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးစိုင်းထွန်းသိန်း (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးဟာကီး (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးစိန်ကြိုင် ပြည်ထောင်စု
ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့်
ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ
ဦးမြင့်မော် အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ
ထီး
ချိုင့်
(၁)
တိုင်း/
ပြည်
နယ်
စစ်ကိုင်း ၂၈
/၁၂/
၂၀၁၅
 
၄၄။ ၄၄ ၄၄ ၁။ ဦးဝင်းကြည် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးစိုင်းထွန်းသိန်း (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးဟာကီး (အဖွဲ့ဝင်)
ဦးစန်းမောင် ပြည်ထောင်စု
ကြံ့ခိုင်ရေး နှင့်
ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ
ဦးသိန်းဟန် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ
ထီး
ချိုင့်
(၂)
တိုင်း/
ပြည်
နယ်
စစ်ကိုင်း ၂၈
/၁၂
/၂၀၁၅
 
၄၅။ ၄၅ ၄၅ ၁။ ဒေါက်တာ စိုင်းစံဝင်း (ဥက္ကဋ္ဌ)
၂။ ဦးမြင့်နိုင် (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဦးစိုင်းနွံတောင်း (အဖွဲ့ဝင်)
ဒေါ်နန်းထွေးမှုံ
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ
ဒီမို ကရေ စီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ
၁။ဦးညီစိန်တအာင်း 
(ပလောင်)  အမျိုးသား ပါတီ
၂။ ဦးစိုင်းဆာလူ ပြည်ထောင်
စုကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ

မျိုး
သား
ရှမ်း ၃၁
/၁၂
/၂၀၁၅
 

မှတ်ချက်။        အမှတ်စဉ် (၂၃)၊ ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ်(၂၃)၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၂၃)  ဦးမြင့်နိုင်(ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ဒေါက်တာစိုင်းစံဝင်း(အဖွဲ့ဝင်)၊  ဦးစိုင်းနွံတောင်း(အဖွဲ့ဝင်) တို့၏ရှေ့မှောက်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ထီးလင်း မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော လျှောက်ထားသူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း  ဦးခင်မောင်ဌေး ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ကန့်ကွက်လွှာအမှုကို ရုပ်သိမ်းလိုကြောင်း တင်ပြလာရာ လျှောက်ထားခံရသူ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ထီးလင်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဌေးဝင်း၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီက သဘောတူညီသဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့က ရုပ်သိမ်း ခွင့်ပြုကြောင်း အမိန့်ချမှတ်သည်။

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ အမှုများ