အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများ

( သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ )

အောက်ပါတို့သည် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများ ဖြစ်သည်-

(က)   လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းက ဖြစ်စေ၊ ယင်း၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်က ဖြစ်စေ ယင်းတို့ တစ်ဦးဦး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အခြားသူ တစ်ဦးဦးက ဖြစ်စေ-
   
(၁) လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှုပြုလုပ်ခြင်း၊
(၂) ရွေးကောက်မှု ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကို အနှောင့်အယှက် ပြုလုပ်ခြင်း၊
(၃) သူတစ်ပါး အယောင်ဆောင်ခြင်း၊
(၄) မဟုတ်မမှန် ပြောဆို ကြေညာခြင်း၊
(၅) မဟုတ်မမှန် ဝန်ခံလ က်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊
(ခ)   မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲတွင် တစ်ကြိမ်ထက် ပို၍ ဆန္ဒမဲပေးခြင်း သို့မဟုတ် ရွေးကောက်ပွဲများကို တစ်ချိန်တည်း ကျင်းပစဉ် တစ်နယ်ထက် ပိုသော မဲဆန္ဒနယ်များ အတွက် ဆန္ဒမဲပေးခြင်းဖြင့် မိမိလိုလားသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအား အကျိုးရှိစေခြင်း၊
(ဂ)   လွှတ်တော်ကို ယ်စားလှယ်လောင်းက သော်လည်းကောင်း၊ ယင်း၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်က သော်လည်းကောင်း ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့် မညီညွတ်သော အသုံးစရိတ်များ ကျခံသုံးစွဲခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းသို့ကျခံ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခြင်း၊
(ဃ)   ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ် ငွေစာရင်းများကို ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်က သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်း ရေးမှတ်ထားရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊
(င)   လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း သို့မဟုတ် ယင်း၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်၏ တိုက်တွန်းချက်ဖြင့် သော်လည်းကောင်း-
   
(၁) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် ပါဝင်ရန် သို့မဟုတ် မပါဝင်ဘဲနေရန် သို့မဟုတ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖြစ်​စေ၊ ကျေးဇူး တုံ့ပြန်ချက်ဖြင့် ဖြစ်စေ တစ်ဦး တစ်ယောက်သော သူက လာဘ်လာဘ လက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် လာဘ်လာဘ လက်ခံရန် သဘောတူခြင်း၊
(၂) ဆန္ဒမဲပေးရန် သို့မဟုတ် ဆန္ဒမဲ မပေးဘဲ နေရန် မဲဆန္ဒရှင် တစ်ဦးဦးကို သွေးဆောင်ဖြစ်စေ၊ သွေးဆောင်လိုသဖြင့် အားထုတ်ရန် ဖြစ်စေ တစ်ဦး တစ်ယောက်သော သူက မိမိအတွက် သို့မဟုတ် သူတစ်ပါးအတွက် လာဘ်လာဘ လက်ခံရန် သဘောတူခြင်း၊
(စ)   မမှန်မကန် ပြုလုပ်ထားသော ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ် ငွေစာရင်းကို တင်ပြခြင်း သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ် ငွေစာရင်းကို မှန်ကန်သည်ဟု ဝန်ခံခြင်း သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်း တင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊
(ဆ)   လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မဟုတ်သော သို့မဟုတ် ယင်း၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်သော အခြားသူ တစ်ဦးဦးက ယင်းလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက် ခံရရေးအတွက် အားပေး လိုသောကြောင့် ဖြစ်စေ အစည်းအဝေး ကျင်းပ၍ သော်လည်းကောင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများ ဝေငှ၍ သော်လည်းကောင်း၊ အခြား တစ်နည်းနည်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း ငွေအကုန်အကျခံခြင်း သို့မဟုတ် ကုန်ကျရန် ခွင့်ပြုခြင်း၊
(ဇ)   ပုံနှိပ်သူ၊ ထုတ်ဝေသူတို့၏ အမည်နေရပ် မပါရှိသော ရွေးကောက်ပွဲနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကြော်ငြာ စာရွက်စာတမ်း၊ ပိုစတာ စသည်တို့ကို ဖြန့်ချိ ထုတ်ဝေခြင်းဖြင့် မိမိလိုလားသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအား အကျိုးရှိစေခြင်း၊
(ဈ)   လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း သို့မဟုတ် ယင်း၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်၏ တိုက်တွန်းချက်ဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ သဘော တူညီချက်ဖြင့် သော်လည်းကောင်း မဲဆန္ဒရှင်က ဆန္ဒမဲ ပေးချိန်တွင် မိမိ၏ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကို မဲရုံမှ အခြားသို့ ယူဆောင်သွားခြင်း၊
(ည)   လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း သို့မဟုတ် ယင်း၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်က ဖြစ်စေ ယင်းတို့တစ်ဦးဦး၏ သဘော တူညီချက်အရ အခြားသူ တစ်ဦးက ဖြစ်စေ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦး ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရရေး အတွက် အကူအညီကို ဝန်ထမ်း တစ်ဦးဦး ထံမှရယူခြင်း၊ ရယူရန် အားပေးကူညီခြင်း သို့မဟုတ် ရယူရန်အားထုတ်ခြင်း၊
(ဋ)   လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦး ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရရေး အတွက် ဘာသာရေး အထိမ်းအမှတ်များကို ရွေးကောက်ပွဲတွင် အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် လူမျိုးကိုဖြစ်စေ၊ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကို ဖြစ်စေ အကြောင်းပြု မဲပေးကြရန် သို့မဟုတ် မဲမပေးဘဲ နေကြရန် အစီအစဉ် ပြုလျက် လှုံ့ဆော်ခြင်း၊
(ဌ)   လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦး ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရရေး အတွက် ပါတီ တစ်ခုခုကို ဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးကို ဖြစ်စေ အကြမ်း ဖက်ခြင်း၊ မမှန်မကန် စွပ်စွဲခြင်း၊ ရေးသားခြင်း၊ အများပြည်သူ ဆူပူမှု ဖြစ်အောင် ဖန်တီးခြင်း
     

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများ