အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

ကန့်ကွက်လွှာအမှုတင်သွင်းခြင်း

( သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၆၇ မှ ၈၁ နှင့် နည်းဥပဒေ ၈၃ မှ ၁ဝ၃ )

တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၏ အမည်ကို ကြေညာသည့် နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း ( ၄၅ ) ရက်အတွင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရသူအား ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံသော မည်သည့်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းကမဆို သို့မဟုတ် မည်သည့် မဲဆန္ဒရှင်က မဆို ပုဒ်မ ၅၃ အရ ကော်မရှင်က ဆုံးဖြတ်ပြီးသည့် ကိစ္စမှအပ စပ်လျဉ်း၍ ဆီလျော်သော အကြောင်းပြချက်များကို ဖော်ပြပြီး ကော်မရှင်သို့ ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် စာဖြင့် အခွင့်အာဏာ လွှဲအပ်ထားသော ကိုယ်စားလှယ်က သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်းနိုင်သည်။

ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရသူအား ကန့်ကွက်သည့် ကန့်ကွက်လွှာတွင် မိမိသာလျှင် မဲအများဆုံးရ၍ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရသူ ဖြစ်သည်ဟု ကြေညာစေရန် တောင်းဆိုလိုပါက လျှောက်ထားသူသာလျှင် ခိုင်လုံသော မဲအများဆုံးရသည်မှာ အမှန်ဖြစ်သည်ဟူသော အကြောင်းပြချက်နှင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက် ခံရသူ ရရှိသော မဲများတွင် တရားမဲ့ ပြုကျင့်မှုကြောင့် ရရှိသော မဲများ မပါရှိခဲ့သော် လျှောက်ထားသူသည်သာ ခိုင်လုံသော မဲအများဆုံးကို ရရှိနိုင်သည် ဟူသော အကြောင်းပြချက်များ ပါရှိရမည်။

တင်သွင်းလာသည့် ကန့်ကွက်လွှာနှင့်အတူ ကန့်ကွက်သူသည် ကန့်ကွက်လွှာတွင် အထောက်ထားအဖြစ် တင်ပြလိုသော အရေးကြီးသည့် အချက်အလက်များကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြရမည်။ လိုအပ်လျှင် စာပိုဒ်များခွဲ၍ အမှတ်စဉ် ရေးထိုးရမည်။ ကန့်ကွက်ချက်များ ဟုတ်မှန်ကြောင်း ကန့်ကွက်သူ၏ ဝန်ခံလက်မှတ် ရေးထိုးချက် ပါရှိရမည်။ ကန့်ကွက်သူသည် မိမိစွပ်စွဲလိုသော တရားမဲ့ ပြုကျင့်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ၊ တရားမဲ့ ပြုကျင့်မှု ကျူးလွန်သူများ၏ အမည်များ၊ တရားမဲ့ ပြုကျင့်မှု အသီးသီးကို ကျူးလွန်သော နေ့ရက်နှင့် နေရာများကို ဖော်ပြထားသော စာရင်းတစ်စောင်နှင့် ယင်းစာရင်း မှန်ကန်ကြောင်း ဝန်ခံလက်မှတ် တို့ကို ပူးတွဲ တင်သွင်းရမည်။

ကန့်ကွက်လွှာတ င်သွင်းသူတိုင်းသည် နိုင်ငံတော်က ကုန်ကျမည့် အမှုစရိတ်အတွက် ငွေကျပ် ( ၅ ) သိန်းပေးသွင်းရမည်။ ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာများကို ခုံအဖွဲ့နှင့်စ စ်ဆေး ဆုံးဖြတ် ပြီးနောက်တွင် ကန့်ကွက်သူက လည်းကောင်း၊ ကန့်ကွက်ခံရသူက လည်းကောင်း ရွေကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်၍ ကော်မရှင်သို့ အယူခံမှု တင်သွင်းလိုလျှင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သည့်နေ့ မှ ( ၁၅ ) ရက်အတွင်း နိုင်ငံတော်က ကုန်ကျမည့် အမှုစရိတ်အတွက် ငွေကျပ် ( ၅ )သိန်းပေးသွင်းပြီး ယင်းသို့ ပေးသွင်းပြီးကြောင်း ချလန်မူရင်း တင်ပြ၍ ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက် မိတ္တူကို ထုတ်ယူ တင်သွင်းနိုင်သည်။

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ကန့်ကွက်လွှာအမှုတင်သွင်းခြင်း