အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

မဲဆန္ဒနယ်သတ်မှတ်ခြင်း

ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်များကိုသတ်မှတ်ခြင်း

(က)   တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်များနှင့် ပြည်ထောင်စု နယ်မြေများ အပါအဝင် ပြည်ထောင်စု တစ်ဝန်းလုံးတွင် လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၃၃၀ ထက်ပိုမို၍ သတ်မှတ် ခြင်းမပြုရ။
(ခ)   မဲဆန္ဒနယ်အရေအတွက် ၃၃၀ ထက် ကျော်လွန်ခြင်း မရှိသေးပါက တစ်မြို့နယ် လျှင် အနည်းဆုံး မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ် သတ်မှတ်ပေးရမည်။
(ဂ)   လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အရေအတွက်သည် ၃၃၀ မပြည့်မီပါက လိုအပ်နေသေးသော မဲဆန္ဒနယ် အရေအတွက်ကို ပြည်ထောင်စု တစ်ဝန်းလုံးရှိ မြို့နယ်များ၏ လူဦးရေ အများအနည်း အလိုက် တန်းစီ ဇယားပြုစု၍ လူဦးရေ အများဆုံး မြို့နယ်မှစပြီး တစ်မြို့နယ်လျှင် မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်စီကို လိုအပ်နေသေးသော မဲဆန္ဒနယ်အရေ အတွက် ပြည့်သည် အထိ ထပ်ဆောင်း သတ်မှတ် ပေးရမည်။
(ဃ)   မြို့နယ် အသစ်များ ဖွဲ့စည်းခြင်းကြောင့် စုစုပေါင်းမြို့နယ် အရေအတွက်သည် ၃၃၀ ထက် ကျော်လွန်ပါက မဲဆန္ဒနယ် သတ်မှတ်ခြင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-
   
(၁) မြို့နယ် တစ်ခုအား နှစ်ပိုင်း ခွဲခြား၍ မြို့နယ်အသစ် ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်လျှင် ယင်းမြို့နယ် အသစ်ကို မူလ မြို့နယ်၏ မဲဆန္ဒနယ် အဖြစ် ပူးပေါင်း သတ်မှတ်ခြင်း၊
(၂) တစ်ခုထက် ပိုသော မြို့နယ်များမှ နယ်မြေများကို ထုတ်နုတ်၍ မြို့နယ် အသစ် ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်လျှင် ယင်းမြို့နယ်များ အနက် တစ်ဆက်တစ်စပ် တည်းရှိပြီး လူဦးရေ အနည်းဆုံး ရှိသည့် မြို့နယ်နှင့် ပူးပေါင်း၍ မဲဆန္ဒနယ် တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း၊
(င)   လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်အတွင်း ကျရောက်သည့် နယ်မြေ တစ်ခုခုကို ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ အဖြစ် သတ်မှတ်ပါက ယင်းနယ်မြေသည် မူလ သတ်မှတ်ထားသော လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အတွင်း၌သာ ပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။


အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်များကိုသတ်မှတ်ခြင်း

(က)   တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တစ်ခုလျှင် လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ၁၂ နယ် သာ သတ်မှတ်ရမည်။
(ခ)   တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် တစ်ခုတွင် ပါဝင်သော မြို့နယ် အရေအတွက်သည် ၁၂ မြို့နယ်အောက် လျော့နည်းပါက အောက်ပါ အတိုင်း သတ်မှတ်ရမည်-
   
(၁) မြို့နယ် တစ်မြို့နယ်လျှင် မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ် သတ်မှတ်ပေး ရမည်၊
(၂) စာပိုဒ်ခွဲငယ်(၁)အရ သတ်မှတ်ရာတွင် မဲဆန္ဒနယ် အရေအတွက် သည် ၁၂ နယ်အောက် လျော့နည်းပါက လိုအပ်နေသော မဲဆန္ဒနယ် အရေအတွက်ကို ယင်းတိုင်းဒေသကြီး  သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၏ လူဦးရေ အများအနည်း အလိုက် တန်းစီဇယား ပြုစု၍ လူဦးရေ အများဆုံး မြို့နယ်မှ စပြီး မြို့နယ်တစ်နယ်လျှင် မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်စီ  ကိုလိုအပ်နေသော မဲဆန္ဒနယ် အရေအတွက် ပြည့်သည်အထိ ထပ်ဆောင်း သတ်မှတ်ပေးရမည်။
(ဂ)   ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ မပါရှိသော တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် တစ်ခုတွင် ပါဝင်သည့် မြို့နယ် အရေအတွက်သည် ၁၂ မြို့နယ် ထက်ပိုမိုပါက အောက်ပါ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-
   
(၁) မဲဆန္ဒနယ် အရေအတွက်ကို ခရိုင်များရှိ လူဦးရေကို အခြေခံ၍ သတ်မှတ် ရမည်။
(၂) ခရိုင်တစ်ခု အတွက် ရရှိသော မဲဆန္ဒနယ် အရေအတွက် ပေါ်မူတည်၍ မဲဆန္ဒနယ်များကို သတ်မှတ်ရာတွင် အောက်ပါ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-
 
(ကက) ခရိုင်တစ်ခုအတွက် ရရှိသော မဲဆန္ဒနယ် အရေအတွက်သည် ယင်းခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်အရေ အတွက်နှင့် တူညီနေပါက တစ်မြို့နယ်လျှင် မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်စီ သတ်မှတ်ပေးရမည်။
(ခခ) ခရိုင်တစ်ခုအတွက် ရရှိသော မဲဆန္ဒနယ်အရေ အတွက်သည် ယင်းခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်အရေ အတွက်ထက် ပိုမိုနေပါက တစ်မြို့နယ်လျှင် မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်စီ သတ်မှတ်ပေးရမည်။ ယင်းသို့ သတ်မှတ်ပေးပြီးနောက် ပိုမိုနေသေးသော မဲဆန္ဒနယ် အရေအတွက်ကို ယင်းခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၏ လူဦးရေ အများအနည်း အလိုက် တန်းစီဇယားပြုစု၍ လူဦးရေအများဆုံး မြို့နယ်မှစ၍ တစ်မြို့နယ်လျှင် မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်စီကို လိုအပ်နေသော မဲဆန္ဒနယ် အရေအတွက် ပြည့်သည် အထိ ထပ်ဆောင်း ပေးရမည်။
(ဂဂ) ခရိုင်တစ်ခုအတွက် ရရှိသော မဲဆန္ဒနယ် အရေအတွက်သည် ယင်းခရိုင် အတွင်းရှိ မြို့နယ်ဦးရေ အောက်လျော့နည်း နေပါက လူဦးရေ ကွာဟမှု မကြီးမား စေရေးအတွက် မဲဆန္ဒနယ်များ၏ လူဦးရေ အချိုးအစား တတ်နိုင်သမျှ နီးစပ်မှု ရှိစေရန် တစ်ဆက် တစ်စပ်တည်းရှိသော မြို့နယ်တစ်မြို့နယ် သို့မဟုတ် မြို့နယ်များဖြင့်  ပေါင်းရုံး ဖွဲ့စည်း နိုင်သည်။
(ဃဃ) ထိုသို့ မဲဆန္ဒနယ်များကို သတ်မှတ်ရာတွင် မြို့နယ်တစ်နယ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို အခြား မြို့နယ်နှင့် ပေါင်း၍ မဲဆန္ဒနယ် သတ်မှတ်ခြင်းမပြုရ။
(ငင) လူဦးရေ နည်းသော ခရိုင်များရှိပါက မဲဆန္ဒနယ် သတ်မှတ်ရာတွင် လူဦးရေ မျှတမှု ရှိစေရေးအတွက် ယင်းခရိုင်များနှင့် ဆက်စပ် လျက်ရှိသောအခြား ခရိုင် တစ်ခုခုနှင့် စုစည်း၍ မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ် အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(ဃ)   ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ပါရှိသော တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်များအတွက် မဲဆန္ဒနယ်များ သတ်မှတ်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-
   
(၁) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ တစ်ခုစီ အတွက် လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်စီ သတ်မှတ်ပေးရမည်။
(၂) ယင်းသို့ သတ်မှတ်ပေးပြီးနောက် ကျန်ရှိသော မဲဆန္ဒနယ်များ အတွက် စာပိုဒ်ခွဲငယ် (၃)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ အတိုင်း ဆောင်ရွက် ရမည်။
(င)   လွှတ်တော် သက်တမ်းတစ်ရပ်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်အတွင်း ကျရောက်သည့် နယ်မြေတစ်ခုခုကို ပြည်ထောင်စု နယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ပါက ယင်းနယ်မြေသည် မူလသတ်မှတ်ထားသော လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အတွင်း၌သာ ပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။


တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်များကိုသတ်မှတ်ခြင်း

(က)   မြို့နယ် တစ်မြို့နယ်လျှင် မဲဆန္ဒနယ် နှစ်နယ်စီ သတ်မှတ်ပေးရမည်၊
(ခ)   မြို့နယ် အတွင်းရှိ မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်နှင့် တစ်နယ်၏ လူဦးရေကွာဟမှုမကြီးမား စေရ၊
(ဂ)   ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု တစ်ခုကို ပိုင်းခြား စိတ်ဖြာပြီး မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ခွဲဝေထည့်သွင်းခြင်းမပြုရ၊
(ဃ)   ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုဒ်မခွဲ(ဂ) တို့အရ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခွင့်ရှိသည့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတစ်မျိုး စီအတွက် မဲဆန္ဒနယ် သတ်မှတ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် တစ်ခုလုံးကို မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်စီအဖြစ် သတ်မှတ်ရမည်။

 

 

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home မဲဆန္ဒနယ်သတ်မှတ်ခြင်း