အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ စုဝေးဟောပြောခွင့်နှင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်

သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်း တင်သွင်းလွှာများကို စိစစ်လက်ခံ အတည်ပြုထားပြီးသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အမည်စာရင်းကို အက္ခရာစဉ်အလိုက် ပုံစံ (၁၀) ဖြင့် ကြေညာပြီးသည့် နေ့ရက်မှ စတင်၍ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်နေ့ မတိုင်မီ တစ်ရက် အလိုအထိ မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်လောင်းများ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများမှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည် မိမိတို့ အနိုင်ရရှိရေးကို ရှေးရှုလျက် မိမိတို့၏မူဝါဒ၊ သဘောထား၊ လုပ်ငန်းစဉ် စသည်တို့ကို ပြည်သူလူထု (မဲဆန္ဒရှင်)အား ဟောပြောရေးသား တင်ပြ မဲဆွယ်စည်းရုံးလိုပါက အောက် ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်သည် -

  • သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သတ်မှတ်သည့်နေရာတွင် စုဝေးခြင်းနှင့် ဟောပြောခြင်း။
  • ရေးသား ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေ တင်ပြခြင်း။
    သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာတွင် စုဝေးခြင်းနှင့် ဟောပြောခြင်း ပြုလုပ်လိုသော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်များသည် အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ ခုနှစ်ရက် ကြိုတင်၍ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရမည် -
  • ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ ရုံးစိုက်ရာ မြို့နယ်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊
  • ခရိုင် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ ရုံးစိုက်ရာ မြို့နယ်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊
  • အပိုဒ်ခွဲ (က)နှင့် (ခ)ပါ မြို့နယ်များမှအပ ကျန်မြို့နယ်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ။

    ပါတီဌာနချုပ်နှင့် ပါတီရုံးခွဲများတွင် စုဝေးခြင်း၊ ဟောပြောခြင်းများကို ပြုလုပ်လိုပါက ခွင့်ပြုချက် လျှောက်ထား ရန်မလိုဘဲ သက်ဆိုင်ရာ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများသို့ ကြိုတင်၍ အသိပေးတင်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။

လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူများ။  ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းက ဖြစ်စေ၊ ယင်း၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ် က ဖြစ်စေ လက်မှတ်ရေးထိုး လျှောက်ထားရမည်။

လျှောက်လွှာတွင်ဖော်ပြရမည့်အချက်များ။ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်လောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်များ သည် စုဝေးခြင်းနှင့် ဟောပြောခြင်းများကို တားမြစ်ချက်များ၊ ခွင့်ပြုမိန့် ပါသတ်မှတ်ချက်များ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြ လျှောက်ထား ရမည့်အပြင် အောက်ပါအချက်များကိုလည်း လျှောက်လွှာတွင် အပြည့်အစုံ ဖော်ပြရမည် -

(၁)  ပြုလုပ်လိုသည့် နေရာ၊
(၂)  ပြုလုပ်လိုသည့် နေ့ရက်၊
(၃)  စတင်မည့် အချိန်နှင့် ပြီးဆုံးမည့် အချိန် (ခန့်မှန်း)၊
(၄)  တက်ရောက်မည့် အင်အား (ခန့်မှန်း)၊
(၅)  ဟောပြောမည့် ပုဂ္ဂိုလ် (သို့မဟုတ်) ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ၊
(၆)  လျှောက်ထားသူ၏အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့် နေရပ်လိပ်စာ။

လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်များသည် မိမိတို့၏ မူဝါဒ၊ သဘောထား၊ လုပ်ငန်းစဉ် စသည်တို့ကို ပြည်သူအများ သိရှိစေရန် စာရွက်စာတမ်း၊ စာအုပ်နှင့် လက်ကမ်း စာစောင်များ ရေးသား၊ ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ လိုပါက ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ပုံနှိပ်သူများနှင့် ထုတ်ဝေသူများ မှတ်ပုံတင် ဥပဒေနှင့် ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပုံနှိပ်သူများ၊ ထုတ်ဝေသူများ မှတ်ပုံတင် နှင့် စာပေ စိစစ် ဖြန့်ချိရေး လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်မှု ဗဟိုအဖွဲ့၏ ၁၇.၃.၂၀၁၀ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၄၂) ပါ စည်းကမ်းချက်များ နှင့်အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက် ကြရမည် ဖြစ်သည်။

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်များသည် စုဝေးခြင်း၊ ဟောပြောခြင်းနှင့် ရေးသား ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ တားမြစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ခြင်းမပြုရ -

(၁) ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှု မပြိုကွဲရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေးတို့ကို ထိခိုက်စေသည့် ပြုလုပ်မှု၊
(၂) လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် အေးချမ်းသာယာရေးကို ထိခိုက်စေသည့် ပြုလုပ်မှု၊
(၃) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် တည်ဆဲဥပဒေများကို လေးစား လိုက်နာမှုမရှိခြင်း၊
(၄) နိုင်ငံတော်အား အကြည်ညိုပျက်စေရန် သို့မဟုတ် ဂုဏ်သိက္ခာ ထိပါးစေရန် ဟောပြောခြင်း၊ ရေးသား ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း၊
(၅) တပ်မတော် ပြိုကွဲရေးကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် သို့မဟုတ် တပ်မတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေရန် ဟောပြောခြင်း၊ ရေးသား ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေခြင်း၊
(၆) လူမျိုးရေး သို့မဟုတ် ဘာသာရေး သို့မဟုတ် လူတစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် လူအများနှင့် ပတ်သက်၍ ပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် သိက္ခါနှင့် ကိုယ်ကျင့် တရားကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ရေးသားမှု၊ ဟောပြောမှု သို့မဟုတ် စည်းရုံး လှုံ့ဆော်မှု ပြုလုပ်ခြင်း၊
(၇) ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးအတွက် အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်း၊
(၈) ငြိမ်းချမ်းစွာပညာသင်ကြားရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေရန် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ဟောပြောခြင်း၊ ရေးသား ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း၊
(၉) နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအား ယင်းတို့၏ တာဝန်ကို ကျေပွန်စွာ မထမ်းဆောင်နိုင်စေရန် သို့မဟုတ် အစိုးရအား ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြစေရန် သွေးထိုး လှုံ့ဆော် ဟောပြော ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ရေးသား ထုတ်ဝေခြင်း။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်ထားသော ကြေညာချက် (၉၁/၂၀၁၀) တွင် လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်း