အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

သင်တန်းပို့ချခြင်း

UEC-Logo ၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် IFES တို့ ပူးတွဲ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သော သင်တန်း များနှင့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ IFES-logo-Blue-PNG

 စဉ် 

ရက်စွဲ 

အကြောင်းအရာ

 နေရာ 
၁။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ မေလ ၂၉ - ၃၀

မဲဆန္ဒရှင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ
Download Reference

ပြည် ထောင် စု ရွေး ကောက် ပွဲ ကော်မရှင် ရုံး သင် တန်း ခန်း မ
၂။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၈-၁၉

မဟာဗျူဟာ အစီအစဉ် ရေးဆွဲရေး ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
Download Reference

ပြည် ထောင် စု ရွေး ကောက် ပွဲ ကော်မရှင် ရုံး သင် တန်း ခန်း မ
၃။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁-၅

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ IT စနစ်အား လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
Download Reference

ပြည် ထောင် စု ရွေး ကောက် ပွဲ ကော်မရှင် ရုံး သင် တန်း ခန်း မ
   ၄။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၂၃- သြဂုတ် ၂

ဒီမိုကရေစီ စနစ်၊ အုပ်ချုပ် စီမံမှုနှင့် ရွေးကောက်ပွဲများ အတွက် အရင်း အမြစ်များ ပျိုးထောင် တည်ဆောက်ခြင်း (BRIDGE) ပံ့ပိုး ဆောင်ရွက်သူ များအား လေ့ကျင့် သင်ကြား ပေးခြင်း (ဆရာဖြစ်သင်တန်း TtF)
Download Reference

ပြည် ထောင် စု ရွေး ကောက် ပွဲ ကော်မရှင် ရုံး သင် တန်း ခန်း မ                    

၅။
၂၀၁၃ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၀-၂၁

ပြင်ပ ဆက်ဆံရေး ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ
Download Reference

ပြည် ထောင် စု ရွေး ကောက် ပွဲ ကော်မရှင် ရုံး သင် တန်း ခန်း မ
   ၆။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄-၅

ဥပဒေ လေ့လာ သုံးသပ်ရေး ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ
Download Reference

ပြည် ထောင် စု ရွေး ကောက် ပွဲ ကော်မရှင် ရုံး သင် တန်း ခန်း မ

၇။ 
၂၀၁၃ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ လ ၁၇-၁၉

ကျား/မ ကဏ္ဍနှင့် ရွေးကောက်ပွဲများ ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ
Download Reference

ပြည် ထောင် စု ရွေး ကောက် ပွဲ ကော်မရှင် ရုံး သင် တန်း ခန်း မ

၈။ 
၂၀၁၃ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၉-၁၀

ရွေးကောက်ပွဲတွင် မသန်စွမ်း ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်နိုင်မှု ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ
Download Reference

ပြည် ထောင် စု ရွေး ကောက် ပွဲ ကော်မရှင် ရုံး သင် တန်း ခန်း မ
၉။  ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၁

မဟာဗျူဟာ အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း အတွက် အရပ်ဘက် လူမှု အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ
Download Reference

Inya Lake Hotel , Yangon
၁၀။ ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၂

မဟာဗျူဟာ အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း အတွက် နိုင်ငံရေး ပါတီများ နှင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ
Download Reference

Panda Hotel , Yangon

၁၁။
၂၀၁၃ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၆

နိုင်ငံရေး ပါတီများ ဘဏ္ဍာငွေ သုံးစွဲမှု ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ
Download Reference

ပြည် ထောင် စု ရွေး ကောက် ပွဲ ကော်မရှင် ရုံး သင် တန်း ခန်း မ

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home သင်တန်းပို့ချခြင်း