အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

နည်းဥပဒေပါပုံစံများ

ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားချက်အား ငြင်းပယ်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း

ပုံစံများ အကြောင်းအရာ
ပုံစံ(၁) လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမဲဆန္ဒရှင်စာရင်း
(ပုံစံ ၁-၁) မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစာရင်း (ကျောင်းသား၊ သင်တန်းသား၊ အချုပ်ခံ၊ အတွင်းလူနာ)
(ပုံစံ ၁-၂) မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစာရင်း(တပ်မတော်သားများနှင့်အတူနေအိမ်ထောင်စုဝင်များ)
(ပုံစံ ၁-၃) မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစာရင်း(အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်နိုင်ငံပြင်ပရောက်ရှိနေသူများ)
(ပုံစံ ၂) လွှတ်တော်မဲစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသောကြော်ငြာစာ
(ပုံစံ ၃) မဲစာရင်းတွင်အမည်ထည့်သွင်းပေးရန် တောင်းဆိုလွှာ
(ပုံစံ ၃-က) မဲစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းပေးပါရန် တောင်းဆိုလွှာ(ရက်ပေါင်း ၁၈၀ ထက်မနည်းနေထိုင်)
(ပုံစံ ၃-ခ) မဲစာရင်းမှအမည်ကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုလွှာရပ်/ကျေး-> မြို့နယ်-> မြို့နယ်
(ပုံစံ ၄) မဲစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသော ကန့်ကွက်လွှာမဲဆန္ဒရှင် -> ရပ်/ကျေး ကော်ခွဲ
(ပုံစံ ၄-က) အခြားဒေသတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့မည်ဖြစ်သဖြင့် မဲစာရင်းမှအမည်ကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုလွှာ (ပုံစံ ၁၀၊ ၉၀/၁/နငသ) ဖြင့် တင်ပြရန်  (မဲဆန္ဒရှင် -> ရပ်/ကျေး ကော်ခွဲ
(ပုံစံ ၄-ခ) မဲစာရင်းမှ အမည်ပယ်ဖျက်ပြီးကြောင်းထောက်ခံခြင်း(ရပ်/ကျေး -> ရပ်/ကျေး)
(ပုံစံ ၄-ဂ) မဲစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသော ပြင်ဆင်လွှာ(မဲဆန္ဒရှင် -> ရပ်/ကျေး)
(ပုံစံ ၅) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာစာ (ခရိုင်မှ ကြော်ငြာ)
(ပုံစံ ၆) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းလွှာ(ခရိုင်ကိုတင်)
(ပုံစံ ၆-က) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းကြောင်းကြေညာချက် (ခရိုင်မှကြေညာ)
(ပုံစံ ၆-ခ) ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်အာမခံငွေပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း(အပယ်ခံရခြင်း၊ ကွယ်လွန်ခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်းခြင်း)
(ပုံစံ ၆-ဂ) ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်အာမခံငွေပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း(လွှတ်​တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရွေးခံရခြင်း)
(ပုံစံ ၆-ဃ) ​ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်အာမခံငွေပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း(အရွေးမခံရသော်လည်းခိုင်လုံမဲ၏ ၈ပုံ၁ပုံနှင့်အထက်ရရှိခြင်း)
(ပုံစံ ၇) ​ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်ခန့်စာ (ကိုယ်တိုင်)
(ပုံစံ ၇-က) ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်ခန့်စာ (ကိုယ်စား)
(ပုံစံ ၇-ခ) ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းလွှာ(နုတ်ထွက်ခြင်း၊ ကွယ်လွန်ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း)
(ပုံစံ ၈) မဲရုံကိုယ်စားလှယ်/အကူကိုယ်စားလှယ်ခန့်စာ
(ပုံစံ ၈-က) မဲရုံကိုယ်စားလှယ်/အကူကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းလွှာ(နုတ်ထွက်ခြင်း၊ ကွယ်လွန်ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း)
(ပုံစံ ၉) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းလွှာရုပ်သိမ်းကြောင်း အကြောင်းကြားစာ
(ပုံစံ ၁၀) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အမည်စာရင်းကြေညာချက် (အမည်နှင့်မှတ်ပုံတင်၊ ပါတီ၊ သင်္ကတ၊ နေရပ်)(ခရိုင်မှ ကြေညာ)
(ပုံစံ ၁၁) ဆန္ဒမဲပေးခြင်းမစတင်မီဆန္ဒမဲလက်မှတ်များရေတွက်စစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်း(ဆန္ဒမဲလက်မှတ်/မဲပုံးအလွတ် အရေအတွက်)(မဲရုံမှူးမှ ဆောင်ရွက်ရန်)
(ပုံစံ ၁၁-က)  မြို့နယ်ကော်ခွဲမှ ရပ်/ကျေး ကော်ခွဲသို့ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့်စာအိတ် ထုတ်ပေးသည့်စာရင်း
(ပုံစံ ၁၁ -ခ) ရပ်/ကျေးကော်ခွဲမှ မဲရုံမှူးသို့ ဆန္ဒမဲလက်မှတ် ထုတ်ပေးသည့်စာရင်း
 (ပုံစံ ၁၂)                                                      မဲစာရင်းပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ချက်အကျဉ်းချုပ် (မဲစာရင်းတွင် အမည်/နေရပ် အနည်းငယ်မှားယွင်းလျှင်တာဝန်ခံ၍ ပြောဆိုနိုင်သူ     ရှိလျှင်မဲပေးခွင့်ပြုရမည်၊ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုသည့်အခါတိုင်းပုံစံ၁၂ တွင်အကျိုးအကြောင်းအကျဉ်းချုပ်ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ရန်)
 (ပုံစံ ၁၃) မဲဆန္ဒနယ်အတွင်း ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးသူများစာရင်း(ရပ်/ကျေးကော်ခွဲမှ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါ မဲပုံးများနှင့်ပုံစံ ၁၃ ကို မဲရုံမဖွင့်မီ မဲရုံမှူးသို့အပ်နရန်)
 (ပုံစံ ၁၄) ကန့်ကွက်မဲစာရင်း (မဲပေးသည့်နေ့တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်/ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်/မဲရုံမှူးက သင့်လျော်သူဟုထင်မြင်သူမှဆန္ဒမဲလက်မှတ်
 (ပုံစံ ၁၅) သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြည့်သွင်းရန်ပုံစံ
 (ပုံစံ ၁၆) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသောဆန္ဒမဲစာရင်း(မဲရုံ)
 (ပုံစံ ၁၆-၁)     အသုံးမပြုဘဲ ကျန်ရှိနေသော ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များစာရင်း(မဲရုံ)
 (ပုံစံ ၁၇)  ပယ်မဲစာရင်း (ဆန္ဒမဲလက်မှတ်+ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်)(မဲရုံ)
 (ပုံစံ ၁၇-က)   ပယ်မဲစာရင်း (ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်) (မြို့နယ်)
 (ပုံစံ ၁၈)  ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များအရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသော ဆန္ဒမဲစာရင်း (မြို့နယ်)
 (ပုံစံ ၁၈-၁)    မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ မဲဆန္ဒရှင်များထံမှလက်ခံရရှိသော ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါစာအိတ်စာရင်း(မြို့နယ်)
 (ပုံစံ ၁၉)  လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသောဆန္ဒမဲစာရင်း(မြို့နယ်အလိုက်စု)
(ပုံစံ ၂၀)     ​ရွေးကောက်ပွဲ ကုန်ကျစရိတ်စာရင်း

ပုံစံများ အကြောင်းအရာ
ပုံစံ(၁) လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း
(ပုံစံ ၁-၁)  မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစာရင်း(ကျောင်းသား၊ သင်တန်းသား၊ အချုပ်ခံ၊ အတွင်းလူနာ)
(ပုံစံ ၁-၂) မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစာရင်း(တပ်မတော်သားများနှင့်အတူနေအိမ်ထောင်စုဝင်များ)
(ပုံစံ ၁-၃) မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစာရင်း(အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်နိုင်ငံပြင်ပရောက်ရှိနေသူများ)
(ပုံစံ ၂) လွှတ်တော်မဲစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသောကြော်ငြာစာ
(ပုံစံ ၃) မဲစာရင်းတွင်အမည်ထည့်သွင်းပေးရန် တောင်းဆိုလွှာ
(ပုံစံ ၃-က)  မဲစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းပေးပါရန် တောင်းဆိုလွှာ(ရက်ပေါင်း ၁၈၀ ထက်မနည်းနေထိုင်)
(ပုံစံ ၃-ခ) မဲစာရင်းမှအမည်ကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုလွှာရပ်/ကျေး-> မြို့နယ်-> မြို့နယ်
(ပုံစံ ၄) မဲစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသော ကန့်ကွက်လွှာမဲဆန္ဒရှင် -> ရပ်/ကျေး ကော်ခွဲ

(ပုံစံ ၄-က)   

အခြားဒေသတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့မည်ဖြစ်သဖြင့် မဲစာရင်းမှအမည်ကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုလွှာ (ပုံစံ ၁၀၊ ၉၀/၁/နငသ)      ဖြင့် တင်ပြရန်  (မဲဆန္ဒရှင် ->ရပ်/ကျေး ကော်ခွဲ) 

(ပုံစံ ၄-ခ) မဲစာရင်းမှ အမည်ပယ်ဖျက်ပြီးကြောင်းထောက်ခံခြင်း(ရပ်/ကျေး -> ရပ်/ကျေး)
(ပုံစံ ၄-ဂ) မဲစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသော ပြင်ဆင်လွှာ(မဲဆန္ဒရှင် -> ရပ်/ကျေး)
(ပုံစံ ၅) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာစာ (ခရိုင်မှ ကြော်ငြာ)
(ပုံစံ ၆) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းလွှာ(ခရိုင်ကိုတင်)
(ပုံစံ ၆-က) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းကြောင်းကြေညာချက် (ခရိုင်မှကြေညာ)
(ပုံစံ ၆-ခ) ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်အာမခံငွေပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း(အပယ်ခံရခြင်း၊ ကွယ်လွန်ခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်းခြင်း)
(ပုံစံ ၆-ဂ) ​ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်အာမခံငွေပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း(လွှတ်​တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရွေးခံရခြင်း)
(ပုံစံ ၆-ဃ) ​ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်အာမခံငွေပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း(အရွေးမခံရသော်လည်းခိုင်လုံမဲ၏ ၈ပုံ၁ပုံနှင့်အထက်ရရှိခြင်း)
(ပုံစံ ၇) ​ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်ခန့်စာ (ကိုယ်တိုင်)
(ပုံစံ ၇-က) ​ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်ခန့်စာ (ကိုယ်စား)
(ပုံစံ ၇-ခ) ​ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းလွှာ(နုတ်ထွက်ခြင်း၊ ကွယ်လွန်ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း)
(ပုံစံ ၈) မဲရုံကိုယ်စားလှယ်/အကူကိုယ်စားလှယ်ခန့်စာ
(ပုံစံ ၈-က) မဲရုံကိုယ်စားလှယ်/အကူကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းလွှာ(နုတ်ထွက်ခြင်း၊ ကွယ်လွန်ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း)
(ပုံစံ ၉) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းလွှာရုပ်သိမ်းကြောင်း အကြောင်းကြားစာ
(ပုံစံ ၁၀) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အမည်စာရင်းကြေညာချက် (အမည်နှင့်မှတ်ပုံတင်၊ ပါတီ၊ သင်္ကတ၊ နေရပ်)(ခရိုင်မှ ကြေညာ)
(ပုံစံ ၁၁)      ဆန္ဒမဲပေးခြင်းမစတင်မီဆန္ဒမဲလက်မှတ်များရေတွက်စစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်း(ဆန္ဒမဲလက်မှတ်/မဲပုံးအလွတ် အရေအတွက်)(မဲရုံမှူးမှ ဆောင်ရွက်ရန်)

(ပုံစံ ၁၁-က) 

မြို့နယ်ကော်ခွဲမှ ရပ်/ကျေး ကော်ခွဲသို့ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့်စာအိတ် ထုတ်ပေးသည့်စာရင်း
(ပုံစံ ၁၁-ခ) ရပ်/ကျေးကော်ခွဲမှ မဲရုံမှူးသို့ ဆန္ဒမဲလက်မှတ် ထုတ်ပေးသည့်စာရင်း

 (ပုံစံ ၁၂)                                                

မဲစာရင်းပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ချက်အကျဉ်းချုပ် (မဲစာရင်းတွင် အမည်/နေရပ် အနည်းငယ်မှားယွင်းလျှင်တာဝန်ခံ၍ ပြောဆိုနိုင်သူရှိလျှင်   မဲပေးခွင့်ပြုရမည်၊ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုသည့်အခါတိုင်းပုံစံ ၁၂ တွင်အကျိုးအကြောင်းအကျဉ်းချုပ်ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ရန်)

(ပုံစံ ၁၃) မဲဆန္ဒနယ်အတွင်း ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးသူများစာရင်း(ရပ်/ကျေး ကော်ခွဲမှ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါ မဲပုံးများနှင့်ပုံစံ ၁၃ ကိုမဲရုံမ ဖွင့်မီ မဲရုံမှူးသို့ အပ်နှံရန်)
(ပုံစံ ၁၄)   

ကန့်ကွက်မဲစာရင်း (မဲပေးသည့်နေ့တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်/ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်/မဲရုံမှူးက သင့်လျော်သူဟုထင်မြင်သူမှ  ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တောင်းဆိုသူသည် သူတပါးအယောင်ဆောင်သောပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း ကန့်ကွက်လာလျှင်သုံး)

(ပုံစံ ၁၅)            

သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြည့်သွင်းရန်ပုံစံ
(ပုံစံ ၁၆) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသောဆန္ဒမဲစာရင်း(မဲရုံ)
(ပုံစံ ၁၆-၁)     အသုံးမပြုဘဲ ကျန်ရှိနေသော ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များစာရင်း(မဲရုံ)
(ပုံစံ ၁၇) ပယ်မဲစာရင်း (ဆန္ဒမဲလက်မှတ်+ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်)(မဲရုံ)
(ပုံစံ ၁၇-က)          ပယ်မဲစာရင်း (ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်) (မြို့နယ်)
(ပုံစံ ၁၈)  ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များအရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသော ဆန္ဒမဲစာရင်း (မြို့နယ်)
(ပုံစံ ၁၈-၁)            မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ မဲဆန္ဒရှင်များထံမှလက်ခံရရှိသော ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါစာအိတ်စာရင်း(မြို့နယ်)
(ပုံစံ ၁၉) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသောဆန္ဒမဲစာရင်း(မြို့နယ်အလိုက်စု)
(ပုံစံ ၁၉-က)    လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသောဆန္ဒမဲစာရင်း(ခရိုင်အလိုက်စု) (ခရိုင် တစ်ခုတည်းဖြစ်ပါက)
(ပုံစံ ၁၉-ခ) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသောဆန္ဒမဲစာရင်း(ခရိုင်အလိုက်စု) (ခရိုင် တစ်ခုထက်ပိုမို ပါက)
(ပုံစံ ၂၀) ​ရွေးကောက်ပွဲ ကုန်ကျစရိတ်စာရင်း

ပုံစံများ အကြောင်းအရာ
ပုံစံ(၁) လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း
ပုံစံ(၁-က) မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း (တိုင်းရင်းသားလူမျိုး)
ပုံစံ (၁-၁) မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစာရင်း(ကျောင်းသား၊ သင်တန်းသား၊ အချုပ်ခံ၊ အတွင်းလူနာ)
ပုံစံ (၁-၂) မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစာရင်း(တပ်မတော်သားများနှင့်အတူနေအိမ်ထောင်စုဝင်များ)
ပုံစံ (၁-၃) မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစာရင်း(အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်နိုင်ငံပြင်ပရောက်ရှိနေသူများ)
ပုံစံ (၂) လွှတ်တော်မဲစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသောကြော်ငြာစာ
ပုံစံ(၂-က) တိုင်း/ပြည်နယ်လွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်မဲစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသောကြော်ငြာစာ
ပုံစံ (၃) မဲစာရင်းတွင်အမည်ထည့်သွင်းပေးရန် တောင်းဆိုလွှာ
ပုံစံ (၃-က) မဲစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းပေးပါရန် တောင်းဆိုလွှာ(ရက်ပေါင်း ၁၈၀ ထက်မနည်းနေထိုင်)
ပုံစံ (၃-ခ) မဲစာရင်းမှအမည်ကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုလွှာရပ်/ကျေး-> မြို့နယ်-> မြို့နယ်
ပုံစံ (၄) မဲစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသော ကန့်ကွက်လွှာမဲဆန္ဒရှင် -> ရပ်/ကျေး ကော်ခွဲ
ပုံစံ (၄-က) အခြားဒေသတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့မည်ဖြစ်သဖြင့် မဲစာရင်းမှအမည်ကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုလွှာ (ပုံစံ ၁၀၊ ၉၀/၁/နငသ) ဖြင့်တင်ပြရန် (မဲဆန္ဒရှင် -> ရပ်/ကျေး ကော်ခွဲ)
ပုံစံ (၄-ခ) မဲစာရင်းမှ အမည်ပယ်ဖျက်ပြီးကြောင်းထောက်ခံခြင်း(ရပ်/ကျေး -> ရပ်/ကျေး)
ပုံစံ (၄-ဂ) မဲစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသော ပြင်ဆင်လွှာ(မဲဆန္ဒရှင် -> ရပ်/ကျေး)
ပုံစံ (၅) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာစာ (ခရိုင်မှ ကြော်ငြာ)
ပုံစံ (၅-က)       လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာစာ (တိုင်းရင်းသားလူမျိုး)
ပုံစံ (၆) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းလွှာ(တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအပါ) (တိုင်း/ ပြည်နယ်လွှတ်တော် - ခရိုင်ကိုတင်)          (တိုင်းရင်းသားလူမျိုး - တိုင်း/ ပြည်နယ်ကိုတင်)
ပုံစံ (၆-က) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းကြောင်းကြေညာချက် (ခရိုင်မှကြေညာ) (တိုင်း/ ပြည်နယ်မှ ကြေညာ)
ပုံစံ (၆-ခ) ​ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်အာမခံငွေပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း(အပယ်ခံရခြင်း၊ ကွယ်လွန်ခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်းခြင်း)
ပုံစံ (၆-ဂ) ​ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်အာမခံငွေပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း(လွှတ်​တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရွေးခံရခြင်း)
ပုံစံ (၆-ဃ) ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်အာမခံငွေပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း(အရွေးမခံရသော်လည်းခိုင်လုံမဲ၏ ၈ပုံ၁ပုံနှင့်အထက်ရရှိခြင်း)
ပုံစံ (၇) ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်ခန့်စာ (ကိုယ်တိုင်)
ပုံစံ (၇-က) ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်ခန့်စာ (ကိုယ်စား)
ပုံစံ (၇-ခ) ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းလွှာ(နုတ်ထွက်ခြင်း၊ ကွယ်လွန်ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း)
ပုံစံ (၈) မဲရုံကိုယ်စားလှယ်/အကူကိုယ်စားလှယ်ခန့်စာ
ပုံစံ (၈-က) မဲရုံကိုယ်စားလှယ်/အကူကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းလွှာ(နုတ်ထွက်ခြင်း၊ ကွယ်လွန်ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း)
ပုံစံ (၉) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းလွှာရုပ်သိမ်းကြောင်း အကြောင်းကြားစာ
ပုံစံ (၁၀) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အမည်စာရင်းကြေညာချက် (အမည်နှင့်မှတ်ပုံတင်၊ ပါတီ၊ သင်္ကတ၊ နေရပ်)(ခရိုင်မှ ကြေညာ)
ပုံစံ (၁၀-က) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အမည်စာရင်းကြေညာချက် (အမည်နှင့်မှတ်ပုံတင်၊ ပါတီ၊ သင်္ကတ၊ နေရပ်)(တိုင်းရင်းသားလူမျိုး) (ခရိုင်မှ ကြေညာ)
ပုံစံ (၁၁) ဆန္ဒမဲပေးခြင်းမစတင်မီဆန္ဒမဲလက်မှတ်များရေတွက်စစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်း(ဆန္ဒမဲလက်မှတ်/မဲပုံးအလွတ် အရေအတွက်)(မဲရုံမှူးမှ ဆောင်ရွက်ရန်)
ပုံစံ (၁၁-က) မြို့နယ်ကော်ခွဲမှ ရပ်/ကျေး ကော်ခွဲသို့ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့်စာအိတ် ထုတ်ပေးသည့်စာရင်း
ပုံစံ (၁၁-ခ) ရပ်/ကျေးကော်ခွဲမှ မဲရုံမှူးသို့ ဆန္ဒမဲလက်မှတ် ထုတ်ပေးသည့်စာရင်း
ပုံစံ (၁၂)                                              မဲစာရင်းပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍  ဆောင်ရွက်ချက်အကျဉ်းချုပ်  (မဲစာရင်းတွင် အမည်/ နေရပ် အနည်းငယ်မှားယွင်းလျှင် တာဝန်ခံ၍ ပြောဆိုနိုင်သူရှိလျှင်   မဲပေးခွင့်ပြုရမည်၊ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုသည့်အခါတိုင်းပုံစံ၁၂ တွင်အကျိုးအကြောင်းအကျဉ်းချုပ်ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ရန်)
ပုံစံ (၁၃) မဲဆန္ဒနယ်အတွင်း ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးသူများစာရင်း(ရပ်/ကျေး ကော်ခွဲမှ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါ မဲပုံးများနှင့်ပုံစံ ၁၃ ကို မဲရုံမဖွင့်မီ မဲရုံမှူးသို့ အပ်နှံရန်)
ပုံစံ (၁၄)                                    ကန့်ကွက်မဲစာရင်း (မဲပေးသည့်နေ့တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်/ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်/မဲရုံမှူးက သင့်လျော်သူဟုထင်မြင်သူမှ ဆန္ဒမဲလက်မှတ် တောင်းဆိုသူသည် သူတပါး အယောင်ဆောင်သောပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း ကန့်ကွက် လာလျှင်သုံး)
ပုံစံ (၁၅) သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြည့်သွင်းရန်ပုံစံ
ပုံစံ (၁၆) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသောဆန္ဒမဲစာရင်း(မဲရုံ)
ပုံစံ (၁၆-က) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသောဆန္ဒမဲစာရင်း(တိုင်းရင်းသားလူမျိုး) (မဲရုံ)
ပုံစံ (၁၆-၁) အသုံးမပြုဘဲ ကျန်ရှိနေသော ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များစာရင်း(မဲရုံ)
ပုံစံ (၁၇) ပယ်မဲစာရင်း (ဆန္ဒမဲလက်မှတ်+ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်)(မဲရုံ)
ပုံစံ (၁၇-က) ပယ်မဲစာရင်း (ဆန္ဒမဲလက်မှတ်+ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်)(တိုင်းရင်းသားလူမျိုး) (မဲရုံ)
ပုံစံ (၁၇-ခ) ပယ်မဲစာရင်း (ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်)(မြို့နယ်)
ပုံစံ (၁၇-ဂ) ပယ်မဲစာရင်း (ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်)(တိုင်းရင်းသားလူမျိုး) (မြို့နယ်)
ပုံစံ (၁၈) ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များအရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသော ဆန္ဒမဲစာရင်း (မြို့နယ်)
ပုံစံ (၁၈-က) ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များအရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသော ဆန္ဒမဲစာရင်း (တိုင်းရင်းသားလူမျိုး) (မြို့နယ်)
ပုံစံ (၁၈-၁)  မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ မဲဆန္ဒရှင်များထံမှလက်ခံရရှိသော ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါစာအိတ်စာရင်း(မြို့နယ်)
ပုံစံ (၁၉) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသောဆန္ဒမဲစာရင်း(မြို့နယ်အလိုက်စု)
ပုံစံ (၁၉-က) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသောဆန္ဒမဲစာရင်း(တိုင်းရင်းသားလူမျိုး) (မြို့နယ်အလိုက်စု)
ပုံစံ (၁၉-ခ)              လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသောဆန္ဒမဲစာရင်း(တိုင်းရင်းသားလူမျိုး) (ပြည်နယ်/တိုင်း အလိုက်စု)                                 
ပုံစံ (၂၀) ရွေးကောက်ပွဲ ကုန်ကျစရိတ်စာရင်း

ပုံစံများ အကြောင်းအရာ
ပုံစံ(က) နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခု တည်ထောင်လိုကြောင်း လျှောက်ထားခြင်း
ပုံစံ(က)၏ ပူးတွဲ ပါတီတည်ထောင်လိုသူ၏ ဝန်ခံချက်
ပုံစံ(ခ) ပါတီ တည်ထောင်ရန်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း
ပုံစံ(ဂ) ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားချက်အား ငြင်းပယ်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း
ပုံစံ(ဃ) ပါတီခေါင်းဆောင်နှင့် ဒုတိယခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်တင်ပြခြင်း
ပုံစံ(င) နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ပေးပါရန် လျှောက်ထားခြင်း
ပုံစံ(င- ၁) နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ပေးပါရန် လျှောက်ထားခြင်း
ပုံစံ(စ) ပါတီကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုကြောင်း ပြန်ကြားခြင်း
ပုံစံ(ဆ) ပါတီကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရန်ငြင်းပယ်ကြောင်း ပြန်ကြားခြင်း
ပုံစံ(ဇ) ပါတီဝင်အင်အားစာရင်း ပြုစုပေးပို့ခြင်း
ပုံစံ(ဇ )၏ ပူးတွဲ ပါတီက စည်းရုံးရရှိပြီးသော ပါတီဝင်အင်အားစာရင်း
ပုံစံ(ဇ- ၁) ​လျော့နည်းသွားသော ပါတီဝင်အင်အားစာရင်း တင်ပြခြင်း
ပုံစံ(ဇ- ၁)၏ ပူးတွဲ ပါတီတွင် လျော့နည်းသွားသော ပါတီဝင်အင်းအားစာရင်း
ပုံစံ(ဈ) ပါတီအား မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းကို ပယ်ဖျက်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှ ဖျက်သိမ်းကြောင်း ​အကြောင်းကြားခြင်း

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home နည်းဥပဒေပါ ပုံစံများ