အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

ကျင့်ဝတ်များ

 book  book
 ပြည်တွင်း ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာသူများ၏ ကျင့်ဝတ်များ   နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာသူများ၏ ကျင့်ဝတ်များ
 book  book

လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲများ စောင့်ကြည့် လေ့လာရာတွင် ပြည်တွင်း စောင့်ကြည့် လေ့လာသူများ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ 

လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲများ စောင့်ကြည့် လေ့လာရာတွင် နိုင်ငံတကာ စောင့်ကြည့် လေ့လာသူများ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ  
 book  book

နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက် ကျင့်ဝတ်

Accreditation Procedures for International Election Observers 

book

book

Code of Conduct for International Election Observers

FAQs Diplomatic Missions (Myanmar version)

book

book

FAQs Diplomatic Missions

FAQs International Election Observers (Myanmar version)

book

 book

FAQs International Election Observers

 

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများဖြေရှင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်လက်စွဲ 

book  
မြန်မာသတင်းမီဒီယာသမားများအတွက် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလမ်းညွှန်   

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ကျင့်ဝတ်များ