အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

Today Highlights

ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ

ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် လွှတ်တော်အသီးသီးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲများကို အောင်မြင်စွာ ကြီးကြပ်ကျင်းပနိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရေး အတွက် ကြီးကြပ်ပေး နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀(ဂ)ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးလျက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်အမှတ် (၁၃/၂၀၁၁) ဖြင့် ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်-

(၁) ဦးအောင်မြင့် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ဦးခင်မောင်ဝင်း အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၃) ဦးသိန်းရွှေ    အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်   အဖွဲ့ဝင်
(၄) ဦးဝင်းမြင့်   အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၅)  ဦးမောင်မောင်(၁) အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်  အဖွဲ့ဝင်
(၆) ဦးမောင်မောင်(၂)  အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်   အဖွဲ့ဝင် 
(၇) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန  အဖွဲ့ဝင်
(၈) ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၉) ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၀) ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး၊ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၁) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်စာရင်းရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၂) ပြည်နယ်မန်နေဂျာ၊ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း   အဖွဲ့ဝင်
(၁၃) ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၁၄) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၁၅) လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန     

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၏ ၉.၁၂.၂၀၁၁ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၁၂/၁၂-၁ တကမရ (ဧရာဝတီ) ဖြင့် တင်ပြချက်အရ အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်စီစီ အစား ဦးမောင်မောင် အား ကြေညာချက် အမှတ် (၃/၂၀၁၂) ဖြင့် အစားထိုး တာဝန်ပေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်

စဉ် ရွေးကောက်ပွဲ
ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ   
ရာထူး/တာဝန် အမည် ဖုန်းနံပါတ် Fax ဖုန်း
၁။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး    ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးအောင်မြင့် ၀၄၂-၂၃၇၈၃၊ ၀၉- ၈၅၅၁၆၃၈

အတွင်းရေးမှူး  ဦးမြင့်နိုင် ၀၄၂-၂၃၇၈၃၊ ၀၉- ၃၁၄၆၉၉၁၇ ၀၄၂-၂၁၈၉၀
၂။ ဖျာပုံ ခရိုင်    ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးအုန်းဟန်    ၀၄၅-၄၀၉၅၀၊ ၀၉-၈၅၉၁၁၀၃ -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးစိုးမင်း ၀၄၅- ၄၀၃၈၃၊ ၀၉-၄၅၀၀၄၈၅၄၃၊ ၀၉- ၇၉၄၅၅၂၇၃၄ ၀၄၅- ၄၀၃၂၉
၃။ မအူပင် ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကျော်မြင့် ၀၉- ၅၁၆၄၂၃၅ -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးနေမျိုး ၀၄၅- ၃၀၀၄၆၊ ၀၉- ၈၅၁၆၂၆၅ ၀၄၅- ၃၁၂၀၇
၄။ မြောင်းမြ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမောင်မောင်စိန် ၀၉- ၂၅၀၇၅၁၄၆၃ -
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ချိုချိုမြင့် ၀၄၂- ၇၀၅၅၀၊ ၀၉- ၄၂၂၄၈၆၉၉၁ ၀၄၂- ၇၀၅၆၅
၅။ လပွတ္တာ ခရိုင်    ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးတင်ဦး ၀၄၂-၈၃၀၀၁, ၀၉-၂၅၀၄၄၇၄၇၅ -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးမင်းစိုးဦး ၀၄၂-၈၃၀၈၂, ၀၉-၂၅၀၉၃၉၅၀၀ ၀၄၂- ၈၃၀၈၈
၆။ ဟင်္သာတ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဝင်းမောင် ၀၉- ၂၅၀၂၂၂၈၅၂
အတွင်းရေးမှူး  ဦးအောင်ကျော်မိုး ၀၄၄-၂၂၇၇၁၊ ၀၉- ၃၃၃၈၅၀၂၄ ၀၄၄-၂၂၇၃၅
၇။ ပုသိမ် ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးရဲဖေ ၀၉- ၂၅၀၅၉၅၇၇၉၊ ၀၉- ၈၅၅၁၅၄၉
အတွင်းရေးမှူး  ဦးဇော်နိုင်ဦး ၀၄၂-၂၃၉၃၃၊ ၀၄၂-၂၄၇၁၆၊၀၉-၂၅၀၄၄၀၀၈၇၊ ၀၉- ၄၉၁၀၁၁၆၄ ၀၄၂-၂၄၇၁၆
၈။ ကန်ကြီးထောင့် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးရွှေအေး ၀၉- ၄၂၁၇၁၆၅၅၆၊ ၀၉- ၇၆၇၂၈၅၀၅၈ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်နှင်းဝါမြင့်  ၀၄၂- ၄၅၂၂၆၊ ၀၉- ၇၉၄၅၀၄၉၅၂ ၀၄၂- ၄၅၂၂၄ 
၉။ ကျောင်းကုန်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဝင်းမောင် ၀၉-၂၅၀၁၁၇၀၀၃
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်တင်နီလာဝင်း ၀၄၆- ၂၂၄၀၃၉၂၊ ၀၉- ၄၂၅၃၂၉၂၇၉၊ ၀၉- ၇၉၁၅၃၀၃၄၉ ၀၄၆- ၂၂၄၀၃၉၁ 
၁၀။ ကျုံပျော် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးတင်ရှိန် ၀၉- ၇၉၁၂၂၁၂၇၉
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ကြူကြူမာ ၀၄၆- ၅၆၆၆၂၊ ၀၉- ၇၈၁၆၅၂၂၇၀ ၀၄၆- ၅၆၆၆၁ 
၁၁။ ကျိုက်လတ် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမျိုးဝင်း ၀၉- ၃၁၆၁၈၀၇၀၆ ၊ ၀၉- ၇၉၆၂၉၂၆၅၅
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ငုဝါစိုး ၀၄၅- ၄၈၅၉၂၊ ၀၉- ၉၇၅၅၃၄၃၁၃ ၀၄၅- ၄၈၅၉၁ 
၁၂။ ကြံခင်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမြင့်လွင်  ၀၉- ၉၇၁၅၄၉၈၅၆ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် ၀၄၄- ၄၀၀၈၆၊ ၀၉- ၄၀၀၄၉၅၂၄၃ ၀၄၄- ၄၀၀၄၀ 
၁၃။ ငပုတော မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမောင်မောင်  ၀၉-၂၅၀၂၂၅၂၇၅ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်နော်စင်သီယာဆိုင်းမွန်း ၀၄၂- ၄၄၃၉၂၊ ၀၉- ၇၉၈၃၇၇၂၈၆၊ ၀၉- ၄၂၀၁၃၃၀၄၈ ၀၄၂- ၄၄၃၉၀ 
၁၄။ ဇလွန် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကျော်မြင့် ၀၉-၈၅၈၁၃၀၁
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်နှင်းဦးဝေ  ၀၄၄- ၃၅၆၆၁၊ ၀၉- ၄၀၁၆၀၂၄၆၁  ၀၄၄- ၃၅၆၆၀ 
၁၅။ ညောင်တုန်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဖီးလစ်သောင်းရွှေ  ၀၉- ၃၁၁၃၈၁၉၆
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်သန်းသန်းစိုး ၀၄၆- ၂၀၀၃၇၊ ၀၉- ၇၉၂၇၁၃၀၂၉ ၀၄၆- ၂၀၀၃၆ 
၁၆။ ဒေးဒရဲ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးအောင်ငြိမ်း  ၀၉- ၈၅၉၀၆၂၇၊ ၀၉- ၄၄၀၁၉၀၁၂၈
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အောင် ၀၄၅- ၅၆၀၉၃၊ ၀၉- ၇၉၄၂၂၂၅၃၁ ၀၄၅- ၅၆၀၆၁ 
၁၇။ ဓနုဖြူ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသိမ်းမင်း  ၀၉- ၄၂၂၄၆၃၁၁၂ 
အတွင်းရေးမှူး  ဦးပြည့်ဖြိုးထွန်း ၀၄၆- ၂၅၀၀၁၊ ၀၉- ၄၄၈၀၄၃၇၅၆ ၀၄၆- ၂၅၄၈၀ 
၁၈။ ပုသိမ် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးတင်စိုး  ၀၉- ၉၇၀၅၆၉၃၅၉
အတွင်းရေးမှူး  ဦးတင်မောင်စန်း ၀၄၂- ၂၃၀၈၃၊၀၄၂- ၂၃၁၈၃၊ ၀၉- ၃၆၂၁၁၄၃၉ ၀၄၂- ၂၃၀၈၃ 
၁၉။ ပန်းတနော် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးထွန်းအောင်  ၀၉-၂၅၀၃၂၁၂၆၆ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ခင်သန္တာမြင့် ၀၄၆- ၃၀၅၄၂၊ ၀၉- ၇၉၉၁၂၉၇၃၀ ၀၄၆- ၃၀၅၃၄ 
၂၀။ ဖျာပုံ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကျော်ငြိမ်း  ၀၉- ၄၉၇၁၄၂၅၅၊ ၀၉- ၇၉၉၃၀၃၉၂၅
အတွင်းရေးမှူး  ဦးအောင်သူ ၀၄၅- ၄၀၄၂၉၊ ၀၉- ၂၅၂၁၁၆၉၉၆၊ ၀၉- ၃၆၀၃၆၃၇၉ ၀၄၅- ၄၀၃၈၁ 
၂၁။ ဘိုကလေး မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကြည်ဝင်း ၀၉- ၂၅၄၂၉၇၇၆၂ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်သဲစုမေထက် ၀၄၅- ၄၅၅၅၀၊ ၀၉- ၇၉၅၆၆၁၆၉၁၊ ၀၉- ၄၄၄၄၂၄၂၂၄ ၀၄၅- ၄၅၅၄၉ 
၂၂။ မအူပင် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမျိုးမြင့် ၀၉- ၄၂၂၅၀၀၁၃၈ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်နော်ရူဘီစိုး ၀၄၅- ၃၀၀၄၀၊ ၀၉- ၄၅၅၆၄၅၁၁၅ ၀၄၅- ၃၀၀၄၃
၂၃။ မော်လမြိုင်ကျွန်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမြင့်ဆွေ ၀၉- ၇၉၃၈၉၇၇၉၂၊ ၀၉- ၂၅၃၄၉၉၄၉၅
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်မွန်မြတ်သူစိုး ၀၄၅- ၅၀၇၆၈၊ ၀၉- ၇၇၇၆၄၂၃၃၅ ၀၄၂- ၅၀၇၆၉ 
၂၄။ မြောင်းမြ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဝင်းစိန် ၀၉- ၇၉၈၂၉၅၇၁၀
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ဝေမာလှိုင်  ၀၄၂- ၇၀၅၆၆၊ ၀၉- ၂၅၄၂၄၀၅၉၆ ၀၄၂- ၇၀၅၆၁ 
၂၅။ မြန်အောင် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသန်းဆွေ  ​၀၉- ၄၂၂၄၇၆၄၉၁ 
အတွင်းရေးမှူး  ဦးမြင့်လှိုင် ၀၄၄- ၅၀၀၉၁၊ ၀၉- ၄၂၂၅၆၀၄၉၉ ၀၄၄- ၅၀၀၉၀ 
၂၆။ ရေကြည် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးခင်မောင်ထွန်း  ၀၉- ၈၅၈၃၀၅၇ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်တင်တင်ဦး  ၀၄၆- ၅၂၅၁၄၊ ၀၉- ၇၈၄၀၀၈၅၆၉ ၀၄၆- ၅၂၅၁၂ 
၂၇။ လပွတ္တာ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသောင်းညွန့် ၀၉- ၂၆၀၂၇၆၈၇၄
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်သက်မွန်ဆွေ ၀၄၂- ၈၀၁၄၁၊ ၀၉- ၉၆၁၆၃၇၈၀၂ ၀၄၂- ၈၀၀၆၀ 
၂၈။ လေးမျက်နှာ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးလှိုင်အေး  ၀၉- ၄၂၂၄၆၉၈၁၄ 
အတွင်းရေးမှူး  ဦးအောင်နေဝင်း ၀၄၄- ၄၈၀၇၀၊ ၀၉- ၇၈၃၂၇၈၅၇၅ ၀၄၄- ၄၈၀၆၆ 
၂၉။ ဝါးခယ်မ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဖေသန်း  ၀၉- ၃၁၃၈၉၆၆၆ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ဝါဝါလွင် ၀၄၂- ၆၀၀၆၉၊ ၀၉-၂၅၆၂၆၅၀၆၁ ၀၄၂- ၆၀၀၆၇ 
၃၀။ သာပေါင်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကိုကိုလေး  ၀၄၂- ၄၃၀၆၈ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်စိမ်းလဲ့စောလွင် ၀၄၂- ၄၃၁၄၈၊ ၀၉- ၄၂၁၀၇၆၈၂၅ ၀၄၂- ၄၃၁၄၆ 
၃၁။ ဟင်္သာတ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသိန်းနိုင် ၀၉- ၃၁၁၄၅၂၅၈
အတွင်းရေးမှူး  ဦးရဲထက်စိုး ၀၄၄-၂၂၇၇၃ ၊ ၀၉- ၇၇၂၇၉၆၇၅၇ ၀၄၄-၂၂၇၅၃ 
၃၂။ အင်္ဂပူ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမောင်မောင်  ၀၄၄-၃၀၂၀၄ ၊ ၀၉-၄၅၂၄၉၆၀၆၀ 
အတွင်းရေးမှူး  ဦးဇော်မင်းထိုက် ၀၄၄- ၃၀၀၇၇၊ ၀၉- ၉၇၂၈၇၇၄၁၄ ၀၄၄- ၃၀၃၇၆ 
၃၃။ အိမ်မဲ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကျော်မြင့် ၀၉- ၂၅၀၄၄၀၀၄၄
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ခင်ချောမြင့် ၀၄၂- ၈၅၇၆၉၊ ၀၉- ၄၂၀၇၂၈၇၁၂ ၀၄၂- ၈၅၇၆၇ 


တည်နေရာ


ပုသိမ်ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဝင်း၊ ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ