အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

Today Highlights

ရှမ်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ

စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် လွှတ်တော်အသီးသီးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲများကို အောင်မြင် စွာကြီးကြပ်ကျင်းပနိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရေး အတွက် ကြီးကြပ်ပေး နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀(ဂ)ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးလျက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်အမှတ် (၁၃/၂၀၁၁) ဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ ပါသည်-

(၁) ဦးစိုင်းထွန်းမြ အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ဦးလုပ်ယွန်း အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၃) ဒေါ်မိုးမိုးခိုင် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်   အဖွဲ့ဝင်
(၄) ဒေါက်တာခင်မောင်ဝါ အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၅) ဦးတင်အုန်း အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်    အဖွဲ့ဝင်
(၆)  ဦးထွန်းမြင့်    အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်  အဖွဲ့ဝင်
(၇) ဦးစိုင်းအေး အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၈) ဦးခွန်စိန်ဝင်း    အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၉) ဦးကျဒါ အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၁၀) ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်လန်း အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၁၁) ဦးစိုင်းဆိုင် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၁၂) ဦးစိုင်းသောင်းအေး အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၁၃) ဒေါ်စဝ်ဥမ္မာကြည် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၁၄) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန(တောင်ကြီးမြို့) အဖွဲ့ဝင်
(၁၅) ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေရုံး (တောင်ကြီးမြို့) အဖွဲ့ဝင်
(၁၆) ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး၊ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး (တောင်ကြီးမြို့)    အဖွဲ့ဝင်
(၁၇) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်စာရင်းရုံး (တောင်ကြီးမြို့)    အဖွဲ့ဝင်
(၁၈) ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး၊ ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန    (တောင်ကြီးမြို့) အဖွဲ့ဝင်
(၁၉) ပြည်နယ်မန်နေဂျာ၊ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း (တောင်ကြီးမြို့) အဖွဲ့ဝင်
(၂၀) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာန (တောင်ကြီးမြို့)    အဖွဲ့ဝင်
(၂၁) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန(တောင်ကြီးမြို့) အဖွဲ့ဝင်
(၂၂) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန (လားရှိုးမြို့) အဖွဲ့ဝင်
(၂၃) ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေရုံး (လားရှိုးမြို့)    အဖွဲ့ဝင်
(၂၄) ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး၊ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး (လားရှိုးမြို့)    အဖွဲ့ဝင်
(၂၅) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်စာရင်းရုံး (လားရှိုးမြို့)    အဖွဲ့ဝင်
(၂၆) လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(လားရှိုးမြို့)    အဖွဲ့ဝင်
(၂၇) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန     (ကျိုင်းတုံမြို့) အဖွဲ့ဝင်
(၂၈) ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေရုံး (ကျိုင်းတုံမြို့) အဖွဲ့ဝင်
(၂၉) ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး၊ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး (ကျိုင်းတုံမြို့) အဖွဲ့ဝင်
(၃၀) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်စာရင်းရုံး (ကျိုင်းတုံမြို့) အဖွဲ့ဝင်
(၃၁) လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(ကျိုင်းတုံမြို့) အဖွဲ့ဝင်
(၃၂) လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (တောင်ကြီးမြို့) အဖွဲ့ဝင်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ရှမ်းပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၏ ၂၉.၈.၂၀၁၃ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၅/၁-၁/ရေး ၁ ဖြင့် တင်ပြချက် အရ ဒေါ်မေမေနီ အား ရှမ်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ကြေညာချက်အမှတ် (၂၉/၂၀၁၃) ဖြင့် ဖြည့်စွက်တာဝန်ပေးအပ်လိုက်သည်။ 

ဆက်သွယ်ရန်

စဉ် ရွေးကောက်ပွဲ
ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ  
ရာထူး/တာဝန် အမည် ဖုန်းနံပါတ် Fax ဖုန်း
၁။ ရှမ်းပြည်နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းထွန်းမြ   ၀၉ - ၅၂၁၂၂၅၁  ၀၈၁- ၂၁၂၁၃၂၁
အတွင်းရေးမှူး ဦးသန်းလွင်မြင့် ၀၈၁ - ၂၁၂၄၉၈၆၊ ၀၉- ၄၂၈၂၁၅၃၁၆  ၀၈၁-၂၁၂၅၅၆၇
၂။ ရှမ်း(မြောက်)ရုံး အတွင်းရေးမှူး ဦးနှစ်ဆန်းဦး  ၀၈၂- ၃၀၈၀၈၊ ၀၉- ၅၂၇၈၂၅၀  ၀၈၂- ၃၀၈၀၈ 
၃။  ရှမ်း(အရှေ့)ရုံး အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်မိုး  ၀၈၄- ၂၃၀၅၆၊ ၀၉- ၂၆၀၅၉၉၂၈၆  ၀၈၄- ၂၃၀၅၆ 
၄။ တောင်ကြီး ခရိုင်    ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းရွှေ   ၀၉- ၇၈၉၁၆၉၁၁၂  -
အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်မြင့်ဝင်း ၀၈၁-၂၁၂၄၉၉၁၊ ၀၉- ၂၅၂၃၅၃၁၁၃  ၀၈၁-၂၁၂၅၅၆၈
၅။ လင်းခေး ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းမြင့်ဦး    ၀၉-၂၅၀၆၃၁၅၁၇၊ ၀၉-၂၅၂၃၅၃၁၁၃  -
အတွင်းရေးမှူး ဦးချိုနိုင် ၀၈၁-၈၇၂၄၀၊ ၀၉- ၂၅၁၁၅၆၆၄၄  ၀၈၁- ၈၇၁၀၀
၆။ လွိုင်လင် ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းတင်    ၀၉- ၂၅၂၈၂၀၃၇၉  -
အတွင်းရေးမှူး ဦးသိန်းနိုင် ၀၈၁- ၃၁၀၂၇၈၊  ၀၉- ၄၉၃၀၁၄၄၇  ၀၈၁- ၃၁၀၂၇၈
၇။ ကျောက်မဲ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းဝင်း    ၀၈၂- ၄၀၁၉၀၊ ၀၉-၂၅၆၁၃၂၆၇၇  -
အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်ကျော် ၀၈၂- ၄၀၉၅၄၊ ၀၉- ၄၃၀၇၇၈၀၅  ၀၈၂ -၄၀၉၃၉
၈။ ကွမ်းလုံ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖူကြာမုန်း    ၀၈၂-၇၀၀၀၀  -
အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်ထက်    ၀၈၂-၇၀၀၀၁, ၀၉-၄၂၈၀၃၄၂၆၀  -
၉။ မက်မန်း ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးစောနန္ဒာ  -
အတွင်းရေးမှူး ဦးပြည့်ဖြိုးအောင် ၀၉- ၄၂၈၂၂၃၇၈၁ ၀၁- ၃၃၃၂၇၉၀ 
၁၀။ ဟိုပန် ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရဲမြင့် ၀၉- ၄၇၃၁၄၂၃၁  -
အတွင်းရေးမှူး ဦးနေအောင်ကျော် ၀၈၂- ၇၄၁၆၇၊ ၀၉- ၂၆၄၁၄၅၀၂၀  ၀၈၂- ၇၄၁၇၈
၁၁။ မူဆယ် ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းတင်   ၀၉- ၅၀၄၉၂၇၂  -
အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်စိုး ၀၈၂- ၅၀၇၁၄၊ ၀၉- ၂၅၉၂၅၂၂၀၉  ၀၈၂- ၅၁၄၇၄
၁၂။ လားရှိုး ခရိုင်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ရွှေ ၀၉- ၅၂၆၀၉၄၀  -
အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်စိုးမင်း ၀၈၂-၃၀၈၀၈၊ ၀၈၂- ၃၀၂၈၄၊ ၀၉- ၅၂၃၂၆၇၅  ၀၈၂- ၃၀၈၀၈
၁၃။ လောက်ကိုင် ခရိုင်    ဥက္ကဋ္ဌ  -  -  -
အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်ဦး ၀၈၂-၇၂၀၁၃, ၀၉-၄၂၁၀၀၇၈၁၅  -
၁၄။ ကျိုင်းတုံ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းရီ ၀၉- ၅၂၅၀၂၇၄  -
အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်မိုး ၀၈၄- ၂၄၀၄၉၊ ၀၈၄- ၂၂၅၃၃၊ ၀၉-၂၆၀၅၉၉၂၈၅ ၊ ၀၉- ၄၄၂၁၁၉၉၅၄  -
၁၅။ တာချီလိတ် ခရိုင်   ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်ဝင်းမောင် ၀၈၄- ၅၁၄၉၉၊ ၀၉- ၅၂၄၂၃၆၂  -
အတွင်းရေးမှူး ဦးရန်နောင်စိုး ၀၈၄- ၅၃၅၆၅၊ ၀၉- ၄၉၀၃၀၂၂၃  ၀၈၄- ၅၃၅၄၀
၁၆။ မိုင်းဆတ် ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းတူး ၀၉- ၅၂၅၀၄၅၁  -
အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်တင်ဝင်း ၀၉-၂၅၁၁၅၀၇၄၀၊ ၀၈၄- ၆၀၂၆၀  ၀၈၄- ၆၀၂၀၁
၁၇။  မိုးမိတ် ခရိုင်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဒေါ်မြမြ  ၀၈၆- ၄၅၄၀၉၊ ၀၉- ၄၀၃၇၃၄၃၄၈   ၀၈၆- ၄၅၄၀၆
အတွင်းရေးမှူး  ဦးကျော်ခိုင်ဝင်း  ၀၈၆-၄၅၄၀၆၊ ၀၈၆- ၄၅၄၀၉၊ ၀၉- ၄၂၀၃၂၉၉၅၈   ၀၈၆- ၄၅၄၀၆
၁၈။
ကလော မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသန်းဆွေ ၀၉- ၅၂၃၀၅၇၈၊ ၀၉- ၇၉၀၁၈၈၈၆၉
အတွင်းရေးမှူး  ဦးဝေယံဇော် ၀၈၁- ၅၀၈၇၅၊ ၀၈၁- ၅၀၈၈၀၊ ၀၉- ၄၂၅၃၄၇၄၁၂
၁၉။
ကုန်းကြမ်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစန်းလွင် ၁၅၉၀၆၉၀၃၆၇၉ 
အတွင်းရေးမှူး  ဦးရန်လင်းဖြိုး  ၀၉- ၂၅၆၄၂၃၁၁၀
၂၀။
ကျေးသီး မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစောရွှေ ၀၉- ၄၉၃၅၅၁၃၄
အတွင်းရေးမှူး  ဦးစိုင်းထွန်းသိန်း
၀၉- ၄၉၃၅၅၀၃၉
၂၁။
ကျောက်မဲ မြို့နယ်
ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိုးထွန်း  ၀၈၂- ၄၀၃၀၄ ၊ ၀၉- ၄၇၃၀၆၀၀၅ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်နန်းနိုနိုလတ် ၀၈၂- ၄၀၉၄၈၊ ၀၉- ၄၀၃၇၄၈၄၁၀
၂၂။
ကျိုင်းတုံ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိုင်းလှအောင် ၀၉- ၅၂၅၃၀၄၉
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်တေဇာဝင်း ၀၈၄-၂၂၈၉၈၊ ၀၈၄- ၂၂၅၀၄၊ ၀၉- ၇၉၄၆၅၃၀၁၀၊ ၀၉-၄၀၃၇၀၄၉၈၁
၂၃။
ကွတ်ခိုင် မြို့နယ်
ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကေဒီခွန်ဖုန်း ၀၈၂- ၆၂၁၃၉၊ ၀၉- ၆၇၂၀၀၆၃
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ဖြူဖြူအောင် ၀၈၂- ၆၂၇၈၄၊ ၀၉- ၇၉၇၃၉၃၄၁၁
၂၄။
ကွန်ဟိန်း မြို့နယ်
ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသန်းထွန်း ၀၉-၂၅၀၄၈၆၁၂၃
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ငုဝါမြင့် ၀၈၁- ၈၄၄၀၄၊ ၀၉- ၂၅၄၂၂၀၅၆၈
၂၅။
ကွမ်းလုံ မြို့နယ်
ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိုင်းလှအေး ၀၉- ၂၆၄၀၂၂၂၆၆
အတွင်းရေးမှူး 

ဒေါ်ခင်ထက်ထက်ထွဏ်း

၀၈၂- ၇၀၁၂၁၈၊ ၀၉- ၂၆၃၃၈၂၆၀၆
၂၆။
ဆီဆိုင်  မြို့နယ်
ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမောင်း(ခ)ခွန်လှဝင်း  ၀၈၁- ၄၉၀၈၀၊ ၀၉- ၇၈၂၅၄၄၅၈၁
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်သက်သက် ၀၈၁- ၄၉၃၅၁၊ ၀၉- ၃၁၂၅၄၅၅၀၊ ၀၉- ၄၅၃၈၄၃၇၈၀
၂၇။
ညောင်ရွှေ  မြို့နယ်
ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိန်ဝင်း ၀၉- ၂၆၃၄၃၃၃၃၄
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ဝေမာအောင် ၀၈၁- ၂၀၉၉၅၇၊ ၀၉- ၅၀၉၈၃၀၄  ၀၈၁- ၂၀၉၅၅၆
၂၈။
တာချီလိတ် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးထိန်မင်း ၀၉-၂၅၀၁၃၁၁၅၀
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်နှင်းအိခင် ၀၈၄- ၅၃၅၆၄၊ ၀၈၄- ၅၃၅၅၆၊ ၀၉- ၇၈၃၈၅၈၆၇၉
၂၉။
တောင်ကြီး မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးရဲဖေ ၀၉- ၄၂၈၃၆၁၂၈၀
အတွင်းရေးမှူး  ဦးကျော်သူရ ၀၈၁- ၂၁၂၂၁၉၄၊ ၀၈၁-၂၁၂၄၉၈၄၊၀၉- ၄၀၀၄၇၈၆၀၃
၃၀။
တန့်ယန်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိုင်းစံအေး
၀၉- ၄၇၃၂၆၃၄၂
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ပြေလည်စိုးထွေး ၀၈၁- ၃၈၂၆၉၊ ၀၉- ၄၂၁၇၁၆၃၂၆
၃ၐ။
နမ္မတူ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမင်းဇော် ၀၈၂- ၈၇၁၃၂,၀၉-၂၅၆၂၄၁၉၇၇
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ယမင်းရွှေစင်စိုး ၀၈၂- ၈၇၂၉၇ ၊၀၉- ၇၉၉၁၆၆၁၈၉
၃၂။
နမ့်ခမ်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးထွန်းတင် ၀၉- ၂၆၅၆၄၂၂၄၃
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်အိဇာနည်ကျော် ၀၈၂- ၆၁၅၃၃၊ ၀၉- ၂၅၆၀၈၃၅၈၆
၃၃။
နမ့်စန် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးတင်ရွှေ  ၀၉- ၂၅၀၇၈၁၉၂၉
အတွင်းရေးမှူး  ဦးအေးမင်းဦး ၀၉- ၄၂၁၀၄၁၆၆၄
၃၄။
နမ့်ဆန် မြို့နယ်
ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကြင်စိန် ၀၈၂- ၈၉၁၀၅၊ ၀၉- ၂၅၇၄၄၄၈၁၄
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ဟေမာလွင် ၀၈၂- ၈၉၂၁၁ ၊ ၀၉- ၄၅၈၅၅၆၉၅၈
၃၅။
နောင်ချို မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးတင်ဦး  ၀၈၂- ၈၅၂၉၈ ၊ ၀၉-၄၀၃၇၆၃၇၀၈ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ယုစံပယ်ဇော်ထွဏ်း ၀၈၂- ၈၅၄၇၉၊ ၀၉- ၇၈၈၂၄၉၂၅၉
၃၆။
ပင်လောင်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးခွန်မောင်ဖြူ
၀၈၁-၅၄၃၃၀၊ ၀၉- ၂၅၀၄၇၈၇၆၂
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်လဝန်းရည် ၀၈၁- ၅၄၅၅၇၊ ၀၉- ၄၂၅၃၃၇၀၄၈
၃၇။
ပင်းတယ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကျော်ဝင်း
၀၉- ၇၉၀၄၁၆၀၉၆
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်နှင်းရည်မြတ် ၀၈၁- ၆၆၀၆၁၊ ၀၉- ၄၂၁၇၁၆၁၅၇
၃၈။
ဖယ်ခုံ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးခင်မောင်သန်း  ၀၈၁- ၅၆၃၀၃၊ ၀၉- ၄၂၈၃၄၁၀၉၂
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်အိခိုင်သဇင်ထွန်း ၀၈၁- ၅၆၅၉၃၊ ၀၈၁- ၅၆၅၉၄၊ ၀၉- ၇၉၀၆၂၅၀၇၃
၃၉။
မဘိမ်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးခင်အောင် ၀၉-၂၅၆၂၃၉၂၃၄
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းအေး ၀၈၆- ၄၈၀၂၅၊ ၀၉- ၄၂၀၇၆၂၂၄၃
၄၀။
မူဆယ် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိုင်းအုန်းဖေ
၀၉-၃၆၀၀၉၆၈၇
အတွင်းရေးမှူး  ဦးဇာနည်မြင့်ထွန်း ၀၈၂- ၅၀၇၄၈၊ ၀၉-၂၅၆၁၁၆၇၈၉
၄၁။
မိုးနဲမြို့နယ်
ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးထွန်းစိန်
၀၉- ၂၅၀၄၈၀၂၈၈
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ဖြူသန့်မောင် ၀၈၁- ၂၈၂၀၀၅၅၊ ၀၉-၇၈၉၅၅၈၇၉၀ 
၄၂။
မိုးမိတ် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသောင်းစိန်
 -
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်မြစံပယ်ထွန်း ၀၈၆- ၄၅၄၀၅ ၊ ၀၉- ၂၅၈၆၂၆၈၀၂၁
၄၃။
မက်မန်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကျဆီး ၀၉- ၄၉၀၃၃၄၇၂ 
အတွင်းရေးမှူး  ဦးပြည့်ဖြိုးအောင်  ၀၉- ၄၂၈၂၂၃၇၈၁
၄၄။
မောက်မယ် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမြင့်စိုး  ၀၉-၄၉၃၅၄၄၇၀ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်နန်းမြမြအေး  ၀၉- ၄၉၃၅၄၀၇၈ 
၄၅။
မိုင်းကိုင် မြို့နယ်
ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကျော်စိုး 
၀၉- ၄၉၃၇၂၀၀၁ 
အတွင်းရေးမှူး  ဦးစည်သူအောင် ၀၉- ၄၂၀၇၄၈၉၆၁၊ ၀၉- ၃၀၈၈၉၉၈၇
၄၆။
မိုင်းခတ် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကျော်ညွန့်
၀၉-၃၃၆၀၂၁၉၄ 
အတွင်းရေးမှူး   ဦးမျိုးဝင်းအောင် ၀၈၄- ၂၂၉၂၉၊ ၀၉- ၄၅၅၉၄၅၆၃၅ 
၄၇။
မိုင်းဆတ် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဒေါနယ်သိန်း  ၀၉- ၄၅၃၇၂၅၄၅၃ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ဇင်မာသက်  ၀၉- ၇၈၈၀၆၆၃၈၈ 
၄၈။
မိုင်းတုံ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးအောင်မြင့်ဦး ၀၉- ၄၂၈၂၃၄၂၂၀ 
အတွင်းရေးမှူး  ဦးမျိုးသူ  ၀၉- ၂၅၃၄၅၉၇၃၇ 
၄၉။
မိုင်းပန် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိုင်းအောင်ထွန်း  ၀၉- ၄၉၃၆၀၆၀၂ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ဇာခြည်ဝင်း  ၀၉- ၉၇၆၆၁၂၄၃၇ 
၅၀။ 
မိုင်းပျင်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးလှမြင့် ၀၉- ၄၂၈၂၂၄၉၅၁ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်သဲထက်ထက်လှိုင်  ၀၈၄- ၇၀၃၄၀၊ ၀၈၄- ၇၀၃၄၁၊ ၀၉- ၇၇၂၇၈၅၆၁၆ 
၅၁။ 
မိုင်းဖြတ်  မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးထွန်းမြင့်
၀၉- ၇၈၀၇၃၆၃၀၂ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်အေးသန္တာစိုး ၀၉- ၄၂၂၄၉၃၀၈၃
၅၂။ 
မိုင်ယောင်း  မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစံသိန်း  ၀၉- ၂၅၀၂၅၂၃၃၈ 
အတွင်းရေးမှူး  ဦးတင်မိုးဝင်း  ၀၈၄- ၆၅၂၁၂၊ ၀၈၄- ၆၅၂၁၃၊ ၀၉- ၂၆၀၀၂၉၅၃၅ 
၅၃။ 
မိုင်းယန်း  မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးရဲလင်းအောင်  ၀၉- ၇၇၇၇၁၆၇၁၁ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်သန်းမေလှိုင်ဦး  ၀၈၄- ၂၁၇၂၄၊ ၀၉- ၄၅၄၀၄၁၆၉၀ 
၅၄။ 
မိုင်းရယ်  မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ   -   -
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း  ၀၉- ၄၀၀၃၀၈၅၅၆ 
၅၅။ 
မိုင်းရှူး  မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသိန်းဝင်း ၀၉-၂၅၀၃၃၉၃၇၇
အတွင်းရေးမှူး  ဦးစိုင်းထူးလင်းကျော် ၀၉-၂၅၀၄၈၄၉၅၇
၅၆။ 
မန်တုံ  မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဆမ်သိန်း  ၀၉- ၄၇၃၁၂၆၂၀ 
အတွင်းရေးမှူး  ဦးမျိုးထက်အောင်
၀၉- ၂၆၂၆၁၂၃၃၈
၅၇။ 
ရပ်စောက်  မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသန်းလွင်  ၀၉- ၃၆၀၄၅၀၀၆ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်သီရိသိမ့်  ၀၈၁- ၂၀၄၈၃၈၊ ၀၈၁- ၂၀၄၂၉၉၊ ၀၉-၇၉၇၉၀၀၂၅၆၊ ၀၉- ၄၂၈၃၃၈၉၈၂ 
၅၈။ 
ရွာငံ  မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးခင်မောင်တင့်
၀၉- ၂၅၀၈၄၀၁၇၄ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ခင်လေးနွယ်  ၀၈၁- ၆၈၀၈၄၊ ၀၉- ၄၂၈၃၂၉၀၅၃ 
၅၉။ 
လားရှိုး  မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိုင်းဇော်မင်း   -
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်အေးမင်းသန့်  ၀၈၂- ၂၃၉၁၈၊ ၀၉- ၇၉၅၅၇၃၄၉၃ 
၆၀။ 
လဲချား  မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိုင်းလှထွန်း  ၀၈၁- ၃၂၀၀၁ ၊ ၀၈၁- ၃၂၄၆၈ ၊ ၀၉- ၄၉၃၇၄၅၅၄ 
အတွင်းရေးမှူး  ဦးအောင်ရဲကို  ၀၈၁- ၃၂၆၉၈ ၊ ၀၉- ၇၉၇၉၃၉၀၆၃
၆၁။ 
လောက်ကိုင်  မြို့နယ်
ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဟော်စီးချန်  ၁၈၉၈၈၃၃၆၉၂၉ 
အတွင်းရေးမှူး  ဦးကျော်မျိုးသက် ၀၉-၂၅၆၃၀၀၃၇၈
၆၂။ 
လင်းခေး  မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိုင်းထွန်းအေး  ၀၉- ၃၆၃၄၅၆၇၀ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်အိမို့မို့ဖြိုး  ၀၈၁- ၈၇၀၄၄၊ ၀၉- ၇၉၆၃၀၇၈၄၆ 
၆၃။ 
လွိုင်လင် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးအောင်ဖေ 
၀၉- ၄၉၃၆၂၂၁၈
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ဥမ္မာဦး ၀၈၁- ၃၁၀၁၅၆ ၊ ၀၉- ၄၂၀၇၄၆၄၅၃
၆၄။ 
သီပေါ  မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိုင်းသာလှိုင်  ၀၈၂- ၈၀၃၈၄ 
အတွင်းရေးမှူး  ဦးစိုင်းမင်းလွင် ၀၈၂-၈၀၇၃၅ ၊ ၀၉-၄၀၃၇၁၁၀၂၁
၆၅။ 
သိန္နီ  မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးပျိုးမောင်  ၀၉- ၂၅၇၉၀၉၉၇၇ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ရင်နွေဧ  ၀၈၂- ၆၃၁၈၃၊ ၀၉- ၇၈၂၀၄၄၃၀၃
၆၆။ 
ဟိုပန်  မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးလှဌေး  ၀၈၂- ၇၄၀၇၇ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ခိုင်သွယ့်မွန်စိုး  ၀၈၂- ၇၄၁၆၇၊ ၀၉- ၂၆၅၀၃၂၂၁၀   ၀၈၂- ၇၄၁၇၈
၆၇။ 
ဟိုပုန်း  မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိုးဝင်း  ၀၉- ၂၅၄၃၃၈၆၅၁ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်လင်းကြည်  ၀၈၁- ၄၆၅၇၂၊ ၀၉- ၃၆၃၄၃၆၂၁ 
၆၈။ မိုင်းလား မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအားမဲ 
အတွင်းရေးမှူး 


ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတိုင်း/ဦးစီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ

ဆက်သွယ်ရန်

စဉ် ရွေးကောက်ပွဲ
ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ
ရာထူး/တာဝန် အမည် ဖုန်းနံပါတ် Fax ဖုန်း
၁။ ပအိုဝ့်     ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဝင်း ၀၈၁- ၄၆၅၂၀ ၊ ၀၉- ၄၂၈၃၄၆၃၉၂  -
အတွင်းရေးမှူး ဦးကိုကိုအောင် ၀၈၁-၄၆၅၆၃၊  ၀၉- ၅၁၇၃၇၄၅  ၀၈၁- ၄၆၀၀၁
၂။ ဓနု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးင​ွေစိုး    ၀၉-  ၇၈၈၃၇၉၂၆၃  -
အတွင်းရေးမှူး ဦးသန်းဇော်ဦး ၀၈၁- ၆၆၁၀၁၊ ၀၉-၄၉၂၇၆၄၀၆၊ ၀၉- ၇၈၈၅၁၁၂၀၁  ၀၈၁- ၆၆၀၈၅
၃။ ပလောင်    ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစံအောင် ၀၉- ၂၅၉၉၉၉၃၄၂  -
အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်ဦး ၀၈၂-၈၉၂၁၆၊ ၀၉- ၂၆၂၂၅၁၁၅၅  ၀၈၂- ၈၉၂၁၁
၄။ ကိုးကန့်    ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝမ်ကွယ်ကျင်း ၁၃၅၇၈၃၃၀၈၅၇     -
အတွင်းရေးမှူး ဦးသူရိန်ဝင်း ၀၈၂- ၇၂၂၅၂၊ ၀၉- ၂၅၇၅၁၉၄၆၉  ၀၈၂- ၇၂၂၅၂
၅။ “ဝ”    ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းရွှေထွန်း ၀၉-၂၆၃၁၆၄၆၀၉  -
အတွင်းရေးမှူး ဦးနိုင်ဝင်းစိုး   ၀၈၂- ၇၄၁၆၇၊ ၀၉- ၅၃၅၀၇၃၂    ၀၈၂- ၇၄၁၇၈


တည်နေရာ


ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်း ၊သစ်တောရပ်ကွက်၊ရုံးကြီးလမ်း၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။


ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ ရှမ်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ