အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

Today Highlights

ချင်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ

ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် လွှတ်တော်အသီးသီးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲများကို အောင်မြင် စွာကြီးကြပ်ကျင်းပနိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများကို ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ကြီးကြပ်ပေး နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀(ဂ)ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးလျက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်အမှတ် (၁၃/၂၀၁၁) ဖြင့် ချင်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ ပါသည်-

(၁) ဦးလျန်အုပ် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ဦးထပ်မန်း    အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၃) ဦးဒင်လျန် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်   အဖွဲ့ဝင်
(၄) ဦးလာလ်ကုန်း အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၅)  ဦးကျုံးကျဲမ်း အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်  အဖွဲ့ဝင်
(၆) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန    အဖွဲ့ဝင်
(၇) ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၈) ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၉) ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး၊ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၁) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်စာရင်းရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၁) ပြည်နယ်မန်နေဂျာ၊ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ဝင်
(၁၂) ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၁၃) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၁၄) လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည်ချင်းပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၏ ၇.၉.၂၀၁၁ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁/၁-၁/ဦး ၁ တင်ပြချက် အရ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွထီးယို အစား ဦးလျန်အုပ် အား ကြေညာချက်အမှတ် (၄၇/၂၀၁၁) ဖြင့် အစားထိုး တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ချင်းပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၏ ၇.၉.၂၀၁၁ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁/၁-၁/ဦး ၁ တင်ပြချက် အရ အဖွဲ့ဝင် ဦးလျန်အုပ် အစား ဦးလာလ်ကုန်း အား ကြေညာချက်အမှတ် (၅၁/၂၀၁၁) ဖြင့် အစားထိုး တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါ သည်။

ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ချင်းပြည် နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၏ ၉.၈.၂၀၁၃ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁/၂-၁/ချင်း ကမရ(ခွဲ) ဖြင့် တင်ပြချက်အရ အဖွဲ့ဝင် ဦးငင်ဒိုင်ထန် အစား ဒေါ်ကျင်းဒိုးညန် အား ကြေညာချက်အမှတ် (၂၆/၂၀၁၃) ဖြင့် အစားထိုး တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်

စဉ် ရွေးကောက်ပွဲ
ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ   
ရာထူး/တာဝန် အမည် ဖုန်းနံပါတ် Fax ဖုန်း
၁။ ချင်းပြည်နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးလျန်အုပ် ၀၇၀−၂၁၅၃၈၊ ၀၉-၂၆၄၄၂၂၅၇၈ -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးလင်းကျော် ၀၇၀−၂၁၅၉၉၊ ၀၉-၂၅၉၀၇၇၉၈၈ ၀၇၀-၂၁၆၂၉
၂။ ဖလမ်း ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဗန်လျန်ခုပ် ၀၉- ၃၃၃၉၆၄၄၈၊ ၀၉- ၂၅၆၅၁၂၉၁၄ -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးမျိုးမင်းစိုး ၀၇၀- ၄၀၅၉၀၊ ၀၉- ၃၁၁၈၅၈၃၄ ၀၇၀- ၄၀၅၉၆
၃။ မင်းတပ် ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမြင့်ဆွေ ၀၉- ၄၇၁၇၀၀၀၃ -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးသောင်းတင်ငြိမ်း ၀၇၀-၇၀၃၈၂၊ ၀၉- ၃၁၄၆၉၁၄၄ ၀၇၀-၇၀၄၀၃

၄။

ဟားခါးခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကျော်မြင့်  ၀၉-၂၄၅၀၀၅၄  -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးမျိုးမင်း  ၀၇၀- ၂၂၅၆၇၊ ၀၉- ၃၆၆၂၉၅၇၇ ၀၇၀- ၂၁၁၆၃
၅။ ကန်ပက်လက် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမြမောင်း ၀၉-၄၇၁၇၀၄၄၆
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ဟေမာလှသိန်း ၀၇၀- ၈၂၀၂၄၊ ၀၉-၄၀၂၇၈၂၈၄၆ ၀၇၀- ၈၂၀၃၁
၆။ တီးတိန် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးတွန့်ခေါခိုင် ၀၇၀-၅၀၁၉၆၊ ၀၉- ၄၅၈၈၂၆၆၉၄
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ဒိမ့်စန်းကိမ် ၀၇၀- ၅၀၆၈၉၊ ၀၉ ၂၅၆၀၆၇၆၄၄  ၀၇၀- ၅၀၆၉၀
၇။ တွန်းဇံ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးအိုက်ခန့်ခုပ် ၀၉-၄၇၁၇၃၄၀၆၊ ၀၉- ၄၅၂၄၀၉၂၄၁
အတွင်းရေးမှူး  ဦးအင်လမ်းမုန် ၀၇၀- ၅၀၄၁၂၊ ၀၉- ၂၆၀၆၀၇၅၆၂ ၀၇၀- ၅၀၄၁၂
၈။ ထန်တလန် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးထလာမန်း ၀၉-၄၇၁၇၇၃၄၆
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်စုစုမွန် ၀၇၀- ၆၀၂၃၀၊ ၀၉-၂၅၉၄၈၄၄၃၀  ၀၇၀- ၆၀၂၂၇
၉။ ပလက်ဝ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမောင်ဖြူရှေ  ၀၉-၇၃၀၇၀၀၈၄
အတွင်းရေးမှူး  ဦးထွန်းလင်း ၀၄၃- ၅၆၅၀၅၅၊ ၀၉-၄၉၆၇၈၈၃၃  ၀၄၃- ၅၆၅၀၄၄
၁၀။ ဖလမ်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးထာခါးရ် ၀၉-၂၅၉၂၀၀၂၀၇
အတွင်းရေးမှူး  ဦးရမ်ဇမန်း ၀၇၀- ၄၀၅၉၃၊ ၀၉- ၂၆၀၄၈၁၁၄၄  ၀၇၀- ၄၀၅၉၇
၁၁။ မတူပီ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးလျန်ထန် ၀၉- ၃၀၆၇၄၉၉၀
အတွင်းရေးမှူး  ဦးဟဲန်းဆမ်း ၀၇၀- ၈၀၄၄၀၊ ၀၉- ၃၃၄၀၆၅၂၄  ၀၇၀- ၈၀၄၄၀
၁၂။ မင်းတပ် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကီးထန်း ၀၉- ၂၆၄၆၆၂၃၀၉
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်လင်းလဲ့ရွှေရည် ၀၇၀- ၇၀၃၈၈၊ ၀၉-၄၅၈၈၀၉၇၂၉  ၀၇၀- ၇၀၄၀၂
၁၃။ ဟားခါး မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးထလာကီယိုလျန်း ၀၉-၄၀၀၃၀၃၄၇၅
အတွင်းရေးမှူး  ဦးထောင်ဇဆန်း ၀၇၀- ၂၂၅၆၅၊ ၀၉- ၂၅၆၄၃၀၅၈၂  ၀၇၀- ၂၁၄၆၁


တည်နေရာ


ချင်းပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဝင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဟားခါးမြို့၊ ချင်းပြည်နယ်

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ ချင်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ