အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

Today Highlights

ကယားပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ

ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် လွှတ်တော်အသီးသီးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲများကို အောင်မြင်စွာ ကြီးကြပ်ကျင်းပနိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရေး အတွက် ကြီးကြပ်ပေး နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀(ဂ)ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးလျက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်အမှတ် (၁၃/၂၀၁၃) ဖြင့် ကယားပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ ပါသည်-

(၁) ဦးစိန်ဝင်း အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ဦးတင်မြင့် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၃) ဦးကံကြီး အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်   အဖွဲ့ဝင်
(၄) ဦးစိုးမြင့် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်    အဖွဲ့ဝင်
(၅)  ဒေါ်လှစေးဖော အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်  အဖွဲ့ဝင်
(၆) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၇) ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၈) ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၉) ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး၊ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၀) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်စာရင်းရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၁) ပြည်နယ်မန်နေဂျာ၊ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ဝင်
(၁၂) ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၁၃) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၁၄) လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန   အဖွဲ့ဝင်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ကယား ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၏ ၂၅.၆.၂၀၁၃ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁/၂-၁၀/ဦး ၅ တင်ပြချက်အရ အဖွဲ့ဝင် ဦးကေကောရီယို အစား ဦးကျော်မိုး အား ကြေညာချက်အမှတ် (၁၈/၂၀၁၃)ဖြင့် အစားထိုး တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ ပါသည်။

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ကယား ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၏ ၁၂.၉.၂၀၁၃ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁/၂-၀၂၀/ဦး ၅ တင်ပြချက် အရ အဖွဲ့ဝင် ဦးကျော်မိုး အစား ဦးစိုးမြင့် အား ကြေညာချက်အမှတ် (၃၁/၂၀၁၃)ဖြင့် အစားထိုးတာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ ပါသည်။


ဆက်သွယ်ရန်

စဉ် ရွေးကောက်ပွဲ
ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ   
ရာထူး/တာဝန် အမည် ဖုန်းနံပါတ် Fax ဖုန်း
၁။ ကယားပြည်နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိန်ဝင်း

၀၈၃- ၂၂၂၂၂၀၆ ၊ ၀၉- ၇၈၈၄၁၇၆၇၃

၀၈၃-၂၂၂၁၀၉၀ ၀၈၃-၂၂၂၂၁၀၁

အတွင်းရေးမှူး  ဦးကျော်ဆန်းဝင်း

၀၈၃-၂၂၂၃၁၂၈၊ ၀၈၃-၂၂၂၁၁၃၇၊

၀၉- ၄၃၀၈၄၃၉၁

၀၈၃-၂၂၂၄၁၂၅
၂။ ဘောလခဲ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဖေအောင် ၀၁-၃၃၃၀၀၂၉၃၀, ၀၁-၃၃၃၀၀၂၀၁၄,  -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးကျော်လင်း ၀၈၃- ၅၀၁၂၄၊ ၀၉- ၂၅၀၃၃၇၁၅၆၊ ၀၉- ၇၉၉၁၆၈၇၇၀  -
၃။ လွိုင်ကော် ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးအောင်ဝင်း ၀၉- ၂၅၀၂၅၇၉၀၆ ၀၈၃- ၅၀၁၀၆
အတွင်းရေးမှူး  ဦးညီညီမင်း ၀၈၃-၂၂၂၃၁၂၉၊ ၀၉- ၇၉၆၁၁၅၇၀၀၊ ၀၉- ၂၅၂၄၆၄၄၀၆ဝ၊ ၀၉- ၃၆၁၈၂၃၅၂ ၀၈၃- ၂၂၂၄၁၂၁
၄။ ဒီမော့ဆို မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးအူးရယ် ၀၈၃-၄၀၁၁၇ ၊ ၀၉- ၃၂၅၇၅၉၃၀
အတွင်းရေးမှူး  ဦးဆန်းဝင်း ၀၈၃-၄၀၃၄၉ ၊ ၀၉- ၇၈၉၇၇၅၃၉၈
၅။ ဖရူဆို မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးလွီးဇီထျားရု ၀၈၃- ၄၅၀၅၆၊ ၀၉- ၄၅၆၉၅၅၇၂၇
အတွင်းရေးမှူး  ဦးစက်တင်ဦး ၀၈၃- ၄၅၀၆၁၊ ၀၉-၂၆၂၃၂၈၂၀၃၊၀၉- ၇၈၀၂၈၆၈၉၉
၆။ ဖာဆောင်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးလှရိုး ၀၁-၃၃၃၁၂၇၀ ၊ ၀၁-၃၃၃၁၂၇၁ ၊ ၀၁-၃၃၃၁၂၇၂၊ ၀၁-၃၃၃၁၂၇၃(လိုင်းခွဲနံပါတ်)၃၀၄
အတွင်းရေးမှူး  ဦးကျော်သူရ ၀၈၃- ၂၀၇၀၁၄၁၊ ၀၉- ၄၃၁၈၉၂၃၀
၇။ ဘောလခဲ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဇော်ဝင်း ၀၉- ၇၇၇၁၃၆၄၆၂
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်နန်းမြင့်ဉ္ဇူမင်း ၀၈၃- ၅၀၁၂၅၊ ၀၉- ၇၆၈၀၂၅၄၆၅
၈။ မယ်စဲ့ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဝင်းဌေး ၀၉- ၄၅၂၃၄၆၁၇၃
အတွင်းရေးမှူး  ဦးဇင်ဖြိုးနိုင် ၀၉- ၄၅၈၉၉၄၄၅၆၈
၉။ ရှားတော မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးရွှေသိန်း ၀၉- ၄၅၈၃၄၂၀၀၇
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်နှင်းဝေအောင် ၀၉- ၄၄၈၀၈၈၉၄၅၊ ၀၉- ၄၂၀၀၃၂၀၈၆
၁၀။ လွိုင်ကော် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးခင်မောင်ရီ ၀၉- ၂၅၄၁၀၄၈၆၇  -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးအ​ောင်သဲဦး  ၀၈၃-၂၂၂၄၁၂၄၊ ၀၉-၄၂၈၀၀၁၁၀၅  ၀၈၃-၂၂၂၄၀၉၅


တည်နေရာ


ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်း၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ကယားပြည်နယ်။

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ ကယားပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ