အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

Today Highlights

ကချင်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ

ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် လွှတ်တော်အသီးသီးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲများကို အောင်မြင် စွာကြီးကြပ်ကျင်းပနိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများကို ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ကြီးကြပ်ပေး နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀(ဂ)ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးလျက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်အမှတ် (၁၃/၂၀၁၁) ဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ ပါသည်-

(၁) ဦးမောင်မောင်ကွန်း အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ဦးကျော်မိုး အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၃) ဦးစိုင်းအောင်စိန် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်   အဖွဲ့ဝင်
(၄) ဦးမလန်ဂမ်ဖန် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်    အဖွဲ့ဝင်
(၅)  ဦးအောင်ဆန်း အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်  အဖွဲ့ဝင်
(၆) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန  အဖွဲ့ဝင်
(၇) ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၈) ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၉) ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး၊ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၀) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်စာရင်းရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၁) ပြည်နယ်မန်နေဂျာ၊ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း   အဖွဲ့ဝင်
(၁၂) ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၁၃) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၁၄) လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန      အဖွဲ့ဝင်

ဆက်သွယ်ရန်

စဉ် ရွေးကောက်ပွဲ
ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ   
ရာထူး/တာဝန် အမည် ဖုန်းနံပါတ် Fax ဖုန်း
၁။ ကချင်ပြည်နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမောင်မောင်ကွန်း

၀၇၄- ၂၁၀၈၉၊ ၀၉-၂၅၈၇၆၄၈၄၀

အတွင်းရေးမှူး  ဦးထွန်းအောင်ခိုင် ၀၇၄-၂၁၆၇၈၊ ၀၉- ၄၀၀၀၄၈၃၇၃၊ ၀၉- ၄၇၀၀၈၁၇၆ ၀၇၄-၂၂၇၄၅
၂။ ပူတာအို ခရိုင်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးခင်မောင်ဝင်း  ၀၉- ၂၆၃၂၃၅၆၉၀   -
အတွင်းရေးမှူး  -  ၀၉- ၄၇၀၀၈၁၇၆   -
၃။ ဗန်းမော် ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကျော်သန်း ၀၉- ၇၃၅၅၁၆၂၁  -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးကျော်သိန်းဦး ၀၇၄- ၅၀၈၉၁၊ ၀၉- ၄၇၁၀၅၇၀၄   ၀၇၄- ၅၀၈၆၄
၄။ မိုးညှင်း ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိန်ဝင်း ၀၇၄- ၆၀၄၅၇၊ ၀၇၄- ၆၀၄၉၈၊ ၀၉- ၄၇၀၃၉၇၅၈  -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးမျိုးမင်းဦး    ၀၇၄- ၆၀၈၁၁၊၀၇၄- ၆၀၈၂၄၊  ၀၉- ၇၇၆၆၂၁၄၈၉ ၀၇၄- ၆၀၈၂၄
၅။ မြစ်ကြီးနား ခရိုင်
ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမြတ်ခိုင် ၀၉- ၄၇၀၂၀၅၉၅  -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးကျော်စိုးအောင် ၀၇၄- ၂၂၄၂၀၊ ၀၇၄-၂၁၁၉၇၊ ၀၉- ၄၇၀၂၈၂၄၂     ၀၇၄-၂၂၄၂၀
၆။ ခေါင်လန်ဖူး မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးနန်ဟီးအဗေး    
အတွင်းရေးမှူး  -  ၀၉- ၄၉၅၈၅၆၆၄၊ ၀၁- ၃၃၃၇၁၆၄၊ ၀၁- ၃၃၃၇၁၆၅   
၇။ ချီဖွေ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးထွန်းငြိမ်း ၀၉-၄၇၀၃၂၁၈  
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ဝါဝါအောင် ၀၉- ၂၅၉၀၁၅၁၁၉  
၈။ ဆော့လော် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးလပါလွမ်းခေါင်  -  
အတွင်းရေးမှူး  ဦးမြသိန်းမောင် ၀၉-၄၇၀၇၀၈၇၃  
၉။ ဆွမ်ပရာဘွမ် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးတူးအောင်    
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်သက်မွန်ဆွေ  ၀၉- ၄၇၀၆၃၈၈၄၊ ၀၉- ၄၄၈၇၀၁၈၀၈၅   
၁၀။ တနိုင်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသန်းဦး ၀၉- ၂၅၆၁၃၀၁၁၇  
အတွင်းရေးမှူး  ဦးကျော်သက်ပိုင် ၀၇၄ - ၄၆၄၃၉၊ ၀၇၄- ၄၆၄၄၀၊ ၊ ၀၉ - ၄၀၀၀၅၀၇၁၃  
၁၁။ နောင်မွန်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးထုံဖူးရင်    
အတွင်းရေးမှူး  - ၀၉ - ၈၆၂၄၇၆၆   
၁၂။ ပူတာအို မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးနော်လွန်း ၀၉ - ၄၀၂၆၂၆၉၀၇ ၊  
အတွင်းရေးမှူး  ဦးရှဘောင်ဖုန်ဝင့် ၀၉ - ၄၉၅၈၄၃၈၂၊ ၀၉- ၉၇၉၇၈၉၇၀၂  
၁၃။ ဖားကန့် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဒေါက်တာသိန်းဟန် ၀၉- ၄၇၀၉၅၉၇၂  
အတွင်းရေးမှူး  ဦးအောင်ကျော်သူ ၀၇၄- ၇၀၂၆၇ ၊ ၀၇၄- ၇၀၂၆၃၊ ၀၉- ၂၆၃၂၃၄၁၅၃  
၁၄။ ဗန်းမော် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမြင့်ဆွေ ၀၇၄- ၅၀၃၆၄ ၊ ၀၉- ၉၆၄၂၂၄၇၄  
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်လွင်ယမင်းသန့် ၀၇၄- ၅၀၈၉၀ ၊ ၀၇၄- ၅၀၇၄၈၊ ၀၉- ၄၀၀၀၅၇၃၀၅  
၁၅။ မချမ်းဘော မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးရန်မီယုံ    
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်မြတ်စုမွန် ၀၉- ၇၃၂၁၇၉၉၀၊ ၀၉- ၇၃၂၄၈၀၄၇၊ ၀၉- ၂၅၉၂၀၉၁၁၃ ၊   
၁၆။ မံစီ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမြင့်မောင် ၀၇၄- ၅၄၀၄၁  
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်သက်သက်ဝေ ၀၇၄- ၅၄၁၈၂ ၊ ၀၇၄- ၅၄၁၈၃၊ ၀၉- ၇၉၄၂၅၆၅၄၈  
၁၇။ မိုးကောင်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးအေးသောင်း ၀၉- ၄၀၀၀၀၃၄၂၆  
အတွင်းရေးမှူး  ဦးအောင်ကျော်သူ ၀၇၄- ၄၀၈၉၁၊ ၀၇၄- ၄၀၈၉၆၊  ၀၉-၂၅၈၃၃၆၇၈၃  
၁၈။ မိုးညှင်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစောဝင်းအောင် ၀၉- ၄၇၀၀၉၁၁၈  
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ခင်မေစိုး ၀၇၄- ၆၀၈၁၉၊ ၀၇၄- ၆၀၈၂၅၊ ၀၉- ၄၀၀၀၀၄၈၉၇  
၁၉။ မိုးမောက် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသောင်းရွှေ    
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်သိမ့်သိမ့်ထွန်း ၀၇၄-၅၆၁၄၄ ၊ ၀၇၄- ၅၆၁၇၉၊ ၀၉- ၄၀၀၀၃၈၇၄၄  
၂၀။ မြစ်ကြီးနား မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးအောင်မြင့် ၀၉- ၄၃၀၂၂၂၉၇  
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်မို့မို့ချစ် ၀၇၄-၂၄၁၉၈၊၀၇၄-၂၁၉၉၀ ၊ ၀၉- ၄၃၀၂၂၂၉၇  
၂၁။ ရွှေကူ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဝင်းဖေ ၀၉- ၂၅၆၀၇၅၂၁၁   
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာ ၀၇၄- ၅၄၁၈၂၊ ၀၇၄- ၅၂၅၉၇ ၊ ၀၉-၇၇၄၁၅၂၇၈၀  
၂၂။ ဝိုင်းမော် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကြည်ထွန်း ၀၉- ၆၄၀၀၄၆၉  
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ဝင်းသီတာအောင် ၀၇၄-၈၀၃၇၈၊ ၀၇၄- ၈၀၃၈၈၊ ၀၉- ၄၄၀၁၆၈၅၆၆  
၂၃။ အင်ဂျန်းယန် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိန်ဝင်း    
အတွင်းရေးမှူး  ဦးဘုန်းမြင့် ၀၉-၂၆၅၀၀၈၃၄၃၊ ၀၉- ၄၇၂၂၂၅၄၈
 


တည်နေရာ


ကချင်ပြည်နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဝင်း၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်။

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ ကချင်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ